Забравена парола?
Начало на реферати

ЕМБРИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА


Оплодената яйцеклетка представлява зародишът в най-ранния стадий на развитие. Ембрионалното развитие на гръбначните животни и човека може да се раздели на три стадия : стадий на деление, стадий на гаструлация и стадий на образуване на тъканите и органите.

През първия стадий (фиг. 13) оплодената яйцеклетка се дели на две нови клетки, наречени бластомери, които се делят и се получават 4, 8, 16, 32 и т. н. клетки. В резултат на множество по-нататъшни деления на бластомерите се получава клъбце от клетки, разделени помежду си посредством бразди, наречено м о р у л а, тъй като прилича на черничев плод. Впоследствие в морулата се появява кухинка, изпълнена с течност. Кухинката постепенно нараства и се превръща в еднослойно мехурче, наречено бластула, с което завършва и първият стадий.

Стадият на делението протича различно за различните гръбначни животни главно поради нееднаквото количество и разпределение на жълтъчното вещество в клетките. В женските полови клетки, в които жълтъчното вещество е малко и разпръснато равномерно (ланцетника), делението протича равномерно, вследствие на което се получават еднакви по големина бластомери.

В оплодената клетка на ланцетника жълтъчното вещество се премества към единия полюс, наречен вегетативен, а към противоположния, наречен анимален, се изместват ядрото и останалата част на протоплазмата. При земноводните животни делението е подобно, с малки разлики. При птиците и пълзящите гръбначни животни вследствие голямото количество жълтъчно вещество се извършва деление само на зародишевата протоплазма, разположена на единия полюс на жълтъчната маса.

При човека първият стадий от ембрионалното развитие протича по-особено. Полученото вследствие на делението на оплодената клетка клъбце се нарича стереобластула, при която се обособяват централно и периферно разположени бластомери. Централно разположените бластомери имат по-тъмна протоплазма и образуват т. нар. ембриобласт, който дава по-нататъшното развитие на зародиша. Периферно разположените бластомери имат по-светла протоплазма и образуват т. нар. трофобласт. При тази степен на развитие зародишът идва до матката и се загнездва в лигавицата й при активното участие на трофобласта. От него по-нататък се развива плацентата

(фиг. 15).

През стадия на гаструлацията вследствие на неравномерното развитие на бластодермата еднослойното мехурче се превръща в двуслойна чашка гаструла, в която се различава стена, образувана от два листа външен (ектодерма) и вътрешен (ендодерма). По-късно между двата листа се появява и трети, наречен мезодерма. По такъв начин през стадия на гаструлацията се формират трите зародишеви листа ектодерма, ендодерма и мезодерма, от които по-нататък възникват различните тъкани (фиг. 14).

Стадият на гаструлация на човешкия зародиш се извършва след загнездването на оплоденото яйце и развитието на зародиша до стадий на стереобластула. По време на имплантацията от вътрешните бластомери ембриобласта, се обособяват двата зародишеви листа ектодермата и ендодермата. От ектодермата се развива амниотичното (водното) мехурче, а от ендодермата жълтъчното. Амниотичното и жълтъчното мехурче са обърнати едно към друго. На мястото на допирането им се намира ембрионалният възел, от който се развива зародишът. От клетките, намиращи се в заградената от трофобласта кухина, се развива третият зародишев лист първичната мезодерма. На такава степен на развитие човешкият зародиш се намира приблизително към 1314-ия ден от оплождането на яйцеклетката (вж. фиг. 15).

ЕМБРИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА facebook image
Публикувано от: Михаил Делибозов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.