Начало на реферати

Елементарна теория на пазара. Видове пазар, конкуренция, икономически форми за разпределение на продукта и тяхното ценообразуване


Елементарна теория на пазара. Видове пазар, конкуренция, стопански субекти на пазара, икономически форми за разпределение на продукта и тяхното ценообразуване- стока, услуга, продукт под наем. Проблеми на избора на икономическата форма за разпространение на продукта. Взаимозаменяеми и взаимозависими стоки.

Пазарът-механизъм и свързващо основно звено между потребителите и производителите,при което се осъществява връзката,наречена покупко-продажба.Друго определение за пазара може да бъде,че това е мястото или учреждението,където се срещат продавачи и купувачи на стоки,услуги или активи.Първоначално пазарът е бил съсредоточен в определени места или здания и този пазар постепенно се е развил до степен,а сега съществуват виртуални пазари.Пазарите способстват за развитието основно на търговията.Ако става дума за търговия на суровини,разглеждаме суровинни пазари,ако става дума за финансови активи и ценни книжа,разглеждаме пазари на ценни книжа.Ако обхващаме трудовите услуги-покупка и продажба на труда,разглеждаме трудови пазари.Съществуват и пазари услугите или активите по които се получават в бъдеще.Това са т.нар. фючърсни пазари.Подобни на фючърсните са и фоуърдни сделки.Трето определение за пазара е,че той е инструмент,който координира решенията в стопанството.Установените на пазара цени представят информацияи осигуряват мотивация за тези,които приемат решения.Пазарните сили са търсенето и предлагането,а те в смесеното стопанство(пазарното стопанство)търсенето и предлагането определят цената.Ефективният пазар е този,при който цените отразяват цялата достъпна инормация за съществуващите стоки и услуги.Ако пазаът не е ефективен говорим за провали на пазара или за т.нар. несъстоятелност на пазара.Провалите на пазара възникват заради неспособността пазарните цени правилно да отразяват обществените разходи и ползи.Това може да се случи поради външни ефекти,отсъствие на информация или съществуване на монополи.

Класификация на пазарите:

1.По териториален признак-според този критерий пазарите биват местни или локални,национални и международни пазари.

2.Според продължителността на действие на пазарните сили.Те се разглеждат на краткосрочни пазари до 1 години,средносрочни до около 4-5 години И дългосрочни за над 10 години.

3.Според характерът и предназначението на стоката,която е обект на покупко-продажба.Те се разглеждат на пазари на стоки и услуги,пазари на фактори за производство и финансови пазари.

Пазарите на стоки и услуги-те са основен вид пазар,където отделният предприемач трябва да установи равновесно състояние между търсенето и предлагането.На този пазар предприемачът се разглежда като доставчик на стоки и услуги и продавач на тези стоки и услуги в съответствие с потребителското търсене.Основно изискване на пазара на стоки е установяване на пазарно равновесие за даден продукт в съответствие със законите на търсенето и предлагането.

Факторни пазари-тук се включва пазарът на фактори на производство-труд,земя,капитал и се определя от всеки един отделен фактор.Важна функция на факторния пазар е разпределението на доходите от всеки производствен фактор под формата на работна заплата,лихва,предприемаческа печалба,рента и др.

Финансови пазари-тук се включват всички финансови институции като банки,финансови къщи,застрахователни дружества,каси и т.н.

Основните движещи сили на пазара са търсенето и предлагането,а към тях добавяме основните стопаннски субекти-продавачи,купувачи и посредници.Пазарът им

Елементарна теория на пазара. Видове пазар, конкуренция, икономически форми за разпределение на продукта и тяхното ценообразуване facebook image
Публикувано от: Йордан Цонев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.