Забравена парола?
Начало на реферати

Електронна търговия


24.04.2010 г

Търговия

Лекция 9

Електронна търговия

 1. Същност на електронната търговия :

В съвременната епоха се приема, че тя е напълно нов метод за водене на бизнес. Изясняването на същността й налага нейното разглеждане от различни гледни точки. Едно от най-често срещаните разбирания е, че електронната търговия е форма на бизнес процеси, при които взаимодействието между субектите се осъществява по електронен път. Това се свързва с разполагането на дадена стока или услуга в уеб мрежата, което след това продължава с извършването на разплащания по определен механизъм и т.н. Друга възможност за изясняване същността на електронната търговия и то по-задълбочено е като тя се свърже с създаването на т.нар. цифрова стойност. А самото създаване на цифровата стойност се приема като нов вид производствен процес. Този процес е именно съществения елемент в електронната търговия. В теорията се изразява становището, че създаването на цифрова стойност е процес на превръщане на началните цифрови материали в крайни материали с добавена стойност. Процесът на създаване на цифровата стойност се характеризира с 2 момента : (1) в този процес информацията се използва като суровина и (2) от тази суровина чрез производството, обработката се получават стоки и услуги с информационен произход и точно те имат по-високата добавена стойност. В този смисъл електронната търговия се разглежда, отнася се към т.нар. онлайн производствени процеси. Процесът на създаването на цифровата стойност графично се представя така :

Това е една принципна схема на този производствен процес, чрез който се създава т.нар. цифрова стойност, която стои в основата на осъществяването на електронната търговия. Стратегическата цел на електронните посредници е създаването на цифровата стойност, като посредническите организации взаимодействат с производителите на информация и създават крайния продукт под формата на цифров продукт или друга обратобена информация. Информационните посредници оперират в една новодефинирана стойностна верига, която практически няма граници. В резултат на това нараства приложението на т.нар. дигитални цифрови пазари. Най-общо дефинирането на електронната търговия върху концепцията за цифровата стойност застъпва тезата, че този вид търговия е за фирми и потребители, които възприемат нов процес или методология на водене на бизнеса помежду си. Този процес се поддържа чрез електронните отношения, чрез електронни взаимодействия, които изместват изискванията за близко физическо присъствие при осъществяването на търговията, на покупко-продажбата на стоките. В литературата и различни нормативни документи са направени различни определения за електронна търговия. Обобщено може да се направи следната дефиниция електронната търговия обхваща всички сделки, осъществявани по електронен път чрез интернет или друга мрежа, тя е съвкупност от технологии и бизнес процеси и включва както електронния обмен на данни, така и онлайн транзакциите, трансфера на финансови средства, управление на веригите за доставка, електронния маркетинг и др. На базата на едно такова изясняване на електронната търговия може да се каже, че при нея участват субекти, които могат да се групират в 5 категории :

 • Доставчици във виртуалните пазари те са в началото на веригата и обуславят съществуването на останалите звена, субекти в нея. Характерно за доставчиците е, че те определят хардуерните и софтуерните характеристики на компютърните комуникации в интернет. В този смисъл тук се обхващат техническата обезпеченост, включваща кабели, специализиран софтуер, доставчика на интернет и т.н.

 • Производители на стоки и услуги при електронната търговия те се разглеждат в 2 аспекта: (1) класически производители и (2) високопроизводителни. Класическите производители създават реалния продукт във физическия свят и го продават в глобалната мрежа. Най-висок относителен дял в тази група заемат производителите на хардуер и софтуер. Вторите предлагат електронните услуги, които се генерират и реализират на основата на информационните технологии.

 • Търговци тяхното обособяване в отделна категория е условно поради обстоятелството, че те могат да се разглеждат и в категорията на производителите, и в категорията на т.нар. спомагателни звена.

 • Клиенти всички потребители, използващи глобалната мрежа с цел удовлетворяване на определени потребности. Имаме 2 групи от потребители (1) крайни потребители и (2) бизнес потребители/колективни потребители/.

 • Финансови институции и спомагателни звена това са банки, финансови къщи, застрахователи, транспортни фирми, държавни органи и т.н.

При характеризирането на електронната търговия е важно, че тя се осъществява чрез т.нар. виртуални магазини, наречени още интернет магазини. Думата виртуален означава възможен, който може да се прояви или трябва да се прояви при определени условия. В този смисъл виртуалнта търговия се идентифицира с извършване на търговска дейност от глобалната мрежа, а виртуалният магазин се идентифицира с т.нар. специализиран сайт, с помощта на който може в интерактивен режим да се закупуват или продават стоки или услуги. Един напълно изграден и функциониращ интерактивен магазин се състои от 4 взаимосвързани елемента :

 1. електронна витрина представлява уеб страница за стоки и услуги, разположени и организирани съобразно възприетата маркетингова стратегия

 2. система за поръчване(поръчка) чрез нея в мрежата се въвеждат клиентите, потребителите и поръчките за закупуване от тях

 3. система за разплащане общо-казано тя осигурява т.нар. среда да осъществяване на банковите транзакции

 4. система за доставка чрез нея се управлява процеса на реалното получаване на стоките от купувача

В глобалната мрежа чрез интернет магазините се осигурява покупко-продажба на много стоки и услуги. В тази връзка се говори за различни обекти на покупко-продажбата в електронната търговия, които са групирани в няколко групи:

 • твърди стоки най-популярните твърди стоки са книгите, цветята, вината, хранителните стоки, облеклото, автомобилите и т.н.

 • меки стоки това е информацията, която се доставя чрез глобалната мрежа. Тази информация може да бъде под различна форма новини, каталози, видео, страници, софтуер и т.н.

 • виртуални интерактивни услуги основат се на нови и съществуващи услуги. Такива например са резервацията и заплащането на билети, наемането на коли под наем, различни туристически услуги, банкови услуги, финансови услуги и т.н.

 • символични стоки с цифрова стойност те са вид информационни стоки, продукти, които предоставят на потребителите определени права за достъп до други стоки и услуги на физическия пазар. Такива са например смарт картите, електронните пари, електронните портфейли и някои други.

 1. Видове електронна търговия :

Класификация на електронната търговия може да се извърши по различни критерии, но най-често срещания критерий е според участниците в нея. На тази основа се разглеждат няколко вида електронна търговия:

Електронна търговия facebook image

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.