Начало на реферати

Електролиза. Химични източници на еленергияI. Теоретична обосновка:

1.Електролиза- представлява окислително-редукционен процес, който се извършва върху електродите при протичане на електрически ток през разтвор или стопилка на електролит. При електролизата на катода положително натоварените йони присъединяват електрони (редукция) , а на анода отрицателно натоварените йони отдават електрони и се окисляват. При електролиза във водни разтвори освен йоните на електролита има и продукти получени от дисоциацията на водата. При преминаване на електрически ток през електрохимичната система потенциалите на електродите се променят. Това изменение на потенциалите при електролизата в сравнение с равновесната стойност се нарича електродна поляризация:

Е = Еi - Е , където Еi - потенциал на елктрода, а Е - равновесен потенциал.

Потенциалът на катода се измества към по-отрицателните стойностти, а този на анода - към по-полижителните. При електролизата са в сила два закона:

I.(I закон на Фарадей)

Количеството вещество, окислено или редуцирано при електролизата е правопропорционално на количеството електричество, преминало през разтвора.

II.(II закон на Фарадей)

  1. Химични източници на електрическа енергия - системи превръщащи химичната енергия в електрична. Те биват:

  1. първични - галванични елементи.

  2. вторични - акумулатори.

Всеки обратим галваничен елемент може да бъде използван като акумулатор. Действията на галваничния елемент и на акумулатора се свеждат до обмена не електрони между материалите на електродите при активно участие на електролита.


II. Начин на работа:

Опит1

Електролиза на водни разтвори на соли: в U - видна тръба наливаме воден разтвор на натриев сулфат в който е поставен индикатор - фенолфталеин. Втръбата поставяме два графитни електрода. През системата се пропуска постоянен електрически ток.

Електролиза. Химични източници на еленергия facebook image
Публикувано от: Красимир Димитров

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.