Забравена парола?
Начало на реферати

Електролитна дисоциация и хидролиза на соли


ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”П Р О Т О К О Л № 1


Проверил:………………….


Студент: Коста Емилов Иванов

Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане, фак. № 102137, група: 4811, подгрупа: 2


Тема: Електролитна дисоциация и хидролиза на солиІ. Кратко теоритично въведение


1. Определение за електролитна дисоциация

Електролитна дисоциация се нарича разпадането на молекулите на електролита на йони с противоположни заряди. Степента на дисоциацията определя относителната електрична проводимост на разтвора, а също и други свойства, които може да бъдат свързани теоретично с общия брой молекули и йони на електролита, образувани в разтвора. Много съединения (например етановата киселина) имат ниска степен на дисоциация и се наричат слаби електролити, докато други имат висока степен на дисоциация и затова са силни електролити. Електролитната дисоциация е обратим процес.Наред с разпадането на електролитите във воден разтвор на йони се извършва и обратният процес на кристализация (за електролитите с йонно кристален строеж) или моларизация (за електролити с полярни молекули ).

а) електролити- във воден разтвор или стопилка провеждат електричен ток.

б) не електролити- във воден разтвор или стопилка не провеждат електричен ток.


2. На какви йони се дисоциират – киселини, основи и соли

Степента на електролитната дисоциация се определя от броя на разпадналите (дисоцииралите) се молекули :

Слаби електролити: Киселини - H2S, H2CO3; (винаги се дисоциират на Н+)

Основи - NH4OH; (винаги се дисоциират на метален катион и хидроксиден анион ОН- )

Соли - соли на слаба киселина и слаба основа ((NH4)2 SO3);

Средни електролити: Киселини -H3PO4, H2SO3;

Основи - няма;

Соли - няма;

Силни електролити: Киселини - HCl, H2SO4, HNO3;

Основи - NaOH, KOH;

Соли - NaCl;

Процесите на електролитна дисоциация на слабите и средните електолити е обратим процес.

3. Водороден показател

Водородният показател (pH) е измерител за киселинността или алкалността на даден воден разтвор. Представлява отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията на водородните катиони (H+) в разтвора.

Чрез концентрацията на H+ се определя химичния характер на даден разтвор.

Съществуват няколко вида разтвори според pH:

Неутрален разтвор – концентрацията на H+ е равна на тази на OH−:

С(H+) = С(OH−) = 10−7 mol/l

Електролитна дисоциация и хидролиза на соли facebook image
Публикувано от: Кольо Пенев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.