Забравена парола?
Начало на реферати

ЕЛЕКТРОЛИТИ


ЕЛЕКТРОЛИТИ


Електролитите са вещества, които в разтворено или в разтопено състояние провеждат електричния ток. Веществата, чиито водни разтвори или стопилки не провеждат електричния ток, се наричат неелектролити. Електролитите са проводници от втори род. Провеждането на електричеството в тях се осъществява от движението на положителните и отрицателните йони, докато при проводниците от първи род от движението на електронния газ. В кристално (твърдо) състояние електролитите лошо или никак не провеждат електричния ток.

Пример за типичен електролит е натриевият хлорид. Към електролитите спадат киселините, основите и солите. При разтваряне във вода те се дисоциират (разпадат) на йони. Наличието на йони обуславя особените свойства на електролитите в сравнение с неелектролитите.

За удобство при изучаването им електролитите се делят на силни и слаби.

Силните електролити при разтваряне във вода напълно се дисоциират на йони. Към тях спадат:

1) почти всички разтворими соли;

2) много неорганични киселини, например Н2SО4, НNО3, HСl, HBr, HI, NМnO4, HСlO3, HСlO4;

3) хидроокисите на алкалните и алкалоземните метали.

Слабите електролити при разтваряне във вода само частично се дисоциират на йони. Към тях спадат:

1) почти всички разтворими органични киселини:

2)някои неорганични киселини, например H2СО3, Н2S, НNО2, НСlO, H2SiO3, H3BO3;

3)много хидроокиси на метали (освен хидроокисите на алкалните и алкалоземните метали), а също амониевият хидроокис NH4OH. Към слабите електролити спада и водата. Слабите електролити не могат да създават голяма концентрация от йони в разтвора.

Силните и слабите електролити се взимат под внимание при написването на йонните уравнения на реакциите. Това делене обаче е условно.

Силата на един електролит в значителна степен зависи от природата на разтворителя. Така натриевият хлорид е силен електролит във воден разтвор и е слаб в разтворител с по-малко диелектрична константа, например в алкохол.

Електролитите са много важни в науката и в техниката. Те служат като среда при провеждане на електролиза и на много други химични синтези. Съдържат се във всички течни системи в живите организми.

ЕЛЕКТРОЛИТИ facebook image
Публикувано от: Dimitar Dotkov

Подобни материалиЕЛЕКТРОЛИТИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.