Начало на реферати

Екстериор и конституция на овцете. Продуктивни направления.Специфични особености на овцете


16. Екстериор и конституция на овцете. Продуктивни направления.Специфични особености на овцете.

Екстериорът представлява особеностите във външните форми на тялото на овцете, по които се съди за здравословното състояние, насоката на използване и продукгивнссгта Когато се наблюдават отклонения във формата на тялото и неговите пропорции, говорим за екстериорни недостатъци. Овце, които притежават такива недостатъци дават недостатъчно и некачествена продукция, нежизнени приплоди, те често боледуват и не оползотворяват добре фуражите.

Екстериорната преценка на овцете се извършва най често по метода на окомерната преценка и ексгериорните измерения

Окомерна преценка се извършва по време на бонитировката. Като важно условие е добре да се познава съответната порода. Основните части на тялото, които се подлагат на преценка са глава, шия, холка, гръб, крупа, гръден кощ корем, виме, тестиси, кожа, космена покривка (вълна), крайници и костна система

Глава. По формата и големината на главата може да се определи породната принадлежност, пола и насоката на използване. По главата се съди за развитието на костната система и за конституцията на овцете. Тя може да бъде къса, дълга, широка, с изпъкнал или вдлъбнат профил, повече или по-малко зарунена

Когато главата е силно удължената, тясна, с вдлъбната профилна линия, покрита с тънка и с розов оттенък кожа, с тънки и с розов цвят уши е признак, че овцата е изнежена. Обратно, грубата и тежка, несъразмерно на тялото развита глава с изпъкнал профил е признак за огрубяване на конституцията;Овцете, пlринадл;ежащи към различниге продуктивни направления имат характерни особености Овцете от различните продуктивни направления се характеризират с различни глави. При породите за мляко, главата обикновено е силно vдължена и тясча, а ушите са големи и провиснали. Породите овце за месо се характеризират с широки и къси глави, с малки странично поставени и силно подвижни уши. Вълнодайните породи имат сравнително масивни глави, с различна степен на заруненост Предпочита се отглеждането на животни със заруненост на главата до линията на очите, тъй като силна заруненост на лицевата част на главата не позволява нa овцете да виждат нормално. Главите на овцете от месодайните и млечните породи обикновено не са зарунени, а са покрити само покривни.

Наличието или от-съствието на рога е свързано с породата.

Шия. Нейната дължина зависи от развитието на седемте шийни прешлена, а ширината й от развитието на мускулатурата. Шията се преценява по формата, обуславяща се от дължината, ширината и замускулеността й.

Овцете от породите за МЛ51КО са с дълга, слабо замускулена и тясна шия, породите за месо - с къса, широка и силно замускулена шия. Овцете от вълнодайните породи са със средно дълга и средно замускулена шия, с добре оформени кожни гънки.

Холка. Формата и развитието й се определят от степента на развитие на хоризонталните и вертикални израстъци на първите 5-7 гръбни прешлана и разположената там мускулатура Тя може да бъде висока, ниска, широка и тясна. Наличието на тясна и висока холка се свързва с тесен гръден кош. Като сериозен екстериорен недостатък се счита тнар раздвоена холка. Получава се когато гръбните прешлени са хлътнали между двете лопатки. Овцете, принадлежащи към породите за мляко са със сравнително тясна и висока халка, а тези от породите За месо - с широка и равна

Гръб. Гърбът може да бъде дълъг, къс, широк, тесен, равен, изпъкнал (шаранов) и провиснал. Правият, дълъг и широк гръб предполага много добро развитие на гръдния кош и разположените в него органи, наличие на добри връзки между прешлените и добро развитие на гръбната мускулатура. При наличие на слаби връзки между гръбните прешлени той провисва. Провисналият гръб се счита за сериозен екстериорен недостатък. При овце, които са раждали многократно се наблюдава известно провисване, защото то се дължи на прекараните бременности. Шаранов гръб се получава вследствие на лошо хранене или боледуване в млада възраст. Това е сериозен екстериорен недостатък и такива овце се бракуват. Овцете за мляко обикновено са с дълъг и тесен гръб, овцете за месо - с равен и широк, а овцете за вълна - със средно дълъг и широк гръб

Крупа Формата и размерите на крупата се оформят от кръстеца и таза. Те определят месодайността на овцете Ширината на крупата е важна за женските животни, тъй като е свързана с нормалното протичане на ражданията. При овцете от тънкорунното направление се допуска лека свлеченост на крупата. Овцете за мляко имат тясна и дълга крупа, овцете за месо - равна и широка, с голямо отлагане на мускулатура, а овцете за вълна заемат междинно положение.

Гръден кош От формата и размерите на гръдния кош може да се съди за развитието на вътрешните органи в него, а от тук и за здравния статус на животните и тяхната продуктивиост Той може да бъде дълбок, плитък, широк (бъчвообразен), тесен (плосък), дълъг и къс. Желателно е да е дълбокият, със заоблени ребра гръден кош.

При овцете за мляко гръдния кош е дълъг, по-тесен, но дълбок, при овцете за месо - бъчвообразен, широк: и дълбок, а при овцете за вълна - дълъг и средно дълбок, но недостатъчно широк.

Корем При овцете с добро телоспожение коремът е обемист, добре оформен и със здрава коремна мускулатура. Когато коремът е провиснал се счита за вкстериорен. недостатък. Допуска се провисване само при многократно раждали овце.

Виме Преценяват се вимената преди всичко на овцете от породите за мляко. Вимето трябва да бъде обемисто, с еднакви по обем половинки, цицките да са с необходимата дължина и дебелина, разположени вертикално.

Полови органи. Преценяват се външните полови органи при кочовете. Чрез палпация се преценява развитието на семенниците и разположението им в скроталната торба. Най-вече се следи за наличие на крипторхизъм (едностранен или двустранен), както и за възпалителни процеси.

Кожа. Кожата може да бъде дебела, тънка, плътна и рехава. От дебелата кожа израстват по-груби влакна, а от тънката по-нежни. От плътната кожа израства най-гъстата и качествена вълна. Когато кожата е рехава от нея израства рядка и дълга вълна. Овцете за вълна имат тънка и плътна, овцете за мляко - тънка, а овцете за месо - рехава кожа.

Вълна. Тя трябва да има необходимата нежност, дължина, живост, гъстота, желан цвят и достатъчно по количество серей. Качествените характеристики на вълната имат решаващо значение при окончателната оценка на овцете

Крайници и костна система За развитието на костната система при овцете се съди по развитието на костите на крайниците и главата. Крайниците трябва да са здрави, добре развити, правилно поставени и добре свързани с тялото. Не са желани Х-образната поза на задните крайници, О-образната на предните и саблевидната постановка на задните крайници.

Костната система при овцете за мляко е по-нежна. Крайниците са по-дълги и по-тънки тръбести кости, а главата е удължена, с по-нежни форми. Овцете за месо са с къси, широки крайници, изградени от дебели и здрави тръбести кости. Главата е по-къса и широка. Породите овце за вълна имат здрава костна система, като крайниците имат дебели тръбести кости.

Телесно развитие. Телесното състояние като цяло трябва да отговаря на изискването за породата и категорията, към която принадпежат преценяваните овце. То се преценява по време на бонитировката.

Конституция на овцете

Съвкупността от външните морфологични особености на овцете, които са във връзка с интериора, здравословното състояние и нивото на продуктивност характеризира типа на тяхната конституция. Особеностите в телосложението дават възможност да се правят изводи за здравословното състояние, интериора и типа на конституция.

Здрава конституция. Това е най-желания тип конституция. При нея се постигат най-добрите пропорции в тялото на животните, което е свързано и с отлично здраве и максимална продуктивност

Плътна конституция. Тя максимално се доближава до здравата. Най-желана е за овцете от вълнодайното направление. Кожата е плътна и еластична, като вълната е с много добри качествени. Животните са едри, със здрава костна система и добро развитие на тепесната мускулатура.

Рехава конституция. Тя се характеризира с по-голямо отлагане на мазнини в подкожието около вътрешните органи и между мускулните влакна. Такива животни обикновено са по-едри. Тя е характерна най-вече за овцете от породи, специализирани за месо

Нежна конституция Това е най-нежелания тип конституция. Овцете, които проявяват признаците, характерни за нея са с нисък здравен статус и ниска продуктивност. Най-често срещаните признаци на нежната конституция са: силно удължена, тясна и суха глава, със зачервявания около конюктивитите на очите; ушите са тънки, с розов оттенък: слаби връзки между прешлените на гръбначния стълб, изразяващо се с препасаност зад плешката и седлест гръб; гръдният кош е плитък и тесен, костите са много тънки и дълги, със слабо натрупване на мускулатура, Х-образни крайници; кожата е тънка, лесно подвижна и при разтварянето на вълната лесно се разкъсва. Животнигв са много чувствителни към влошаване на условията на хранене и отглеждане, иэраэяващо се с повишаване на заболеваемостта и силно намаляване на продуктивността.

Груба конституция. Характеризира се с наличието на диспропорциите в телосложението на овцете, изразяващи се преди всичко с груби форми на главата и тялото. Главата е едра, тежка, често с изпъкнал профил. Костите са дебели и масивни. Кожата е дебела, а вълната, която израства от нея е с по-лоши характеристики. Овцете с груба конституция са здрави, издръжливи, но не оползотворяват по най-добрия начин фуража, което е свързано с недостатъчно добра продуктивност и рентабилност при тяхното отглеждане.

В селекционната работа освен основните типове конституция се използват и комбинирани форми: нежно-рехава, нежно-плътна, грубо-плътна, грубо-рехава и др.

Продуктивни типове овце.

Овцете за мляко имат дълга и тясна глава с провиснали уши.Шията е дълга и тясна, леко замусколена. Гърбът е прав и дълъг, но тесен. Гръдният кош е тесен. Вимето е добре развито. Кожата е тънка, а вълната в повечето случаи е смесена. Костната система се състои от тънки и леки кости.Овцете за мляко са дългокраки.

Овцете за месо се отличават с почти паралепипедна форма на тялото. Главата е сравнително малка, къса, но широка, с права профилна линия. Тя е гола или слабо зарунена. Обикновено животните от този тип са без роги. Шията също е къса, но добре замускулена. Холката, гърба и кръстеца образуват права линия и се отличават с голяма ширина и голямо отлагане на мускулатура. Крупата е равна, дълга и широка. Гръдният кош е дълбок, широк и бъчвообразен, със силно издадена напред гръдна кост. Коремът е равен. Бутовете са широки и силно замускулени. Кожата е рехава и сравнително дебела. Крайниците са къси и широко поставени. Костната система се състои от леки, но здрави кости. Вълната обикновено е полутънка. '

Овцете за вълна заемат междинно положение по отношение на развитието. Главата е голяма и тежка, холката обикновено е малко по-висока от гръбната линия. Гърбът е равен, средно дълъг и широк. Гръдният кош е средно дълъг и дълбок, но недостатъчно широк. Вимето е слабо развито. Кожата е плътна и образува кожни гънки. Вълната е тънка и гъста, варира по дължина и дебелина според породната принадлежност. Костната система е много добре развита. Тръбестите кости са средно дълги, но дебели, а крайниците са сравнително широко поставени, но не толкова, колкото при месодайните породи

Освен тези основни екстериорни типове, има и междинни типове: за вълна и месо, за месо и вълна, за вълна, мляко и месо и др. В зависимост от преобладаването на една или друга продуктивност се променя екстериора.

Определяне възрастта на овцете по зъбите

Възрастта при овцете в едно стопанство се определя с помощта на техния индивидуален номер. Той се поставя на дясното ухо чрез ушна марка и неговата първа цифра показва годината на раждането. Възрастта на овцете може да се определи и по състоянието на резците - 8 на брой разположени на долната челюст.

Овцете имат 32 зъба.

Екстериор и конституция на овцете. Продуктивни направления.Специфични особености на овцете facebook image
Публикувано от: Христофор Страцимиров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.