Начало на реферати

Екосистеми


0. Устойчиво развитие: запазването подържането на въздуха, водата, почвите, свобода от опасни отпадаци – елементи които да бъдат на разположение на следващите поколения. Черти на индустриалното развитие: увеличение на добива на дървен материал, улов на риба, добив на зърно и изкопаем горива се е увеличил до 6 пъти. Собствеността на три лица е равна на общото национално стопанство на 48те най-бедни страни. Демографски взрив: увеличаване броя на населението и пордължителността на живота до 64 години. Развитие на непознати ракови болести. Праг на устоичив добив на екосистемите: когато се прекрачи потреблението нараства за сметка на консомацията екосистемата се разпада. Не ползваме правилно почвата, изчерпваме плодородието и разрушаваме хумостния пласт. Потребелението на вода е утроено това намалява дебита и унищожава източниците. За последния век Земята е загубила половината си гори с което се влошава производството на 02 нарушава се баланса на изпарение и валежи ,а от тук и водообмена на почвата. Бъдещата прехрана на човека океана (риболова) също е на границата на възможния добив. Отглежда се изкуствено риба, но цената на продукцията е завишена. Увеличеното производство на С02, емисиите му са нарастанли 9 пъти с коетои се измества климата и изтанява озоновия слои. 43 островни държави са застрашени от потапяне поради покачването на водата. Застрашени биологични видове са при растенията 12,5%, птиците 11%, влечугите 20%, бозайници 25%, риби 34%, на всеки 20 мин изчезва един вид а се раждат 3500 човека. Замарсяването е причинено от промишлеността на големи площи валят киселинни дъждове с отровни в/ва новородените се развиват с асми и променен бял дроб, слънчевите лъчи са с увеличена радиация. Водите се замърсяват и измукват за стопански цели, всеки ден от заболявания предадени чрез вода умират до 30 хил души. Почвите са засолени и неплодородни. Увелеченото на населението е свързано с проблемно изхранване и увеличаване цените на стоките. Които пък се произвеждата от вредни заместители и добавки. Изграждане на новата икономика: Абсолютна преработка, рециклиране на 2тора употреба и отновото и пускане на пазара. Стабилизиране на населението – баланс м/у ниска раждаемост и ниска смъртност, подобряване начина на живот. Преминаване към възобновими източници на енергия, намаляване на енергоемкостта, консумацията на горива, ел и топлинна енергия. Транспорт избягващ изкопаемите горива – велосипеди, електронезамарсяващи автомобили). Използвани на рециклирани суровини в икономиката, използваните в бита и промишлеността машини трябва да подлежат на рециклиране и повторна употреба.1. Структура и функуциуниране на екосистемите. Вид: организми с еднакви признаци и едно име, размножаващи се един с друг. Популация: представители от един вид в една екосистема. Екосистема: част от биосферата на Земята с взаимосвързани видове.

Биома: съвкупност от малки екосистеми с еднакви източници на енергия и интензивен обмен м/у тях. Биосфера: слои земя в които има живот. Продуценти: растения осъщестяващи фотосинтеза, те прозивеждат органични в/ва от неорганични. Биотични компоненнти на екосисктемите- растителноядни: хранят се с продуценти; месоядни: с животни; всеядни; мършоядни; паразити се хранят чрез гостоприемник. Редуцентите са микроорганизми, обработват хранителните отпадаци и образуват почва. Хранителните вериги са къси по дължина, не могат да задържат биомаса в края си. Увеличаване на пополацията води до по ниски хранителни нива. Закон за оптималния обхват ако абиотичните и биотични е извън обхват, вида попада в стрес и може да умре. Екосистемите се задвижват от външна за тях енергия (слънчева енергия). При екосистемите няма отпадаци. С02 се усвоява от растенията. Азота се поема от азотофиксиращи бактерии и се отделя амоняк.Кръговрата на Н20 се извършва от екосистемите, на 02 от животните. Минералните соли се поемат от продуцентите и редуцентите. Популацията е по-силна от индивида.

1а Баланс и промяна на екосистемите. Принципите за нарастване на пополацията са два основни вида. Матусианската стратегия са организми с бърз растеж, ранна зрялост и висока раждаемост, те заемат ниските нива на веригата и са пионери, липсва грижа за подразващите и защита от хищници, оцеляването вида се гради на многоброиноста и раселването. Логистическата стратегия е харктерна за големите, дългоживеещи и бавноузряващи организми, заемат високите нива на веригата. Те имат мако поколение и се грижат дълго за него и имат малко естествени хищници. Биотичен потенциял е съвкуптноста от възможности на организма при различни условия и шансове за уцеляване. Съпротивление на средата е свързано с особеностите на околната среда и всички недостатаци. Изменението на пополацията на вид е резолтат от нарушенто динамично равновесие м/у неговия биотичен потенциял и съпротивление на средата. Това води до намаляване на един вид за сметка нарастване на друг. Създаването на изкуствени екосистеми е временно избягване съпротивление на средата, разрушава се естествената екосистема, осигурява се облина храна, чрез напоителни системи и избягване отношенията хищник жертва. Разнобразието на видовия състав на екосистема обуславя нейната стабилност. Промяна и унищожаване на екосистемите. Сукцесията е бавен и дълготраен процес завършващ с фаза на динамично равновесие на представените видове. Всяка екосистема има състояние на динамично равновесие: климакс. Това е устоичиво състояние м/у биотичен потенцял и съпротивление на средата за всичките популации на екосистема. Времето за приспособяване води до екологична сукцесия и климакс, докато резките промени водят до дебалансиране и унищожаване на екосистемите. Природните промени са постепенни и завършват с балансирана екосистема. Антропогенните промени са резки, мащабни и завършват с колапс на екосистемата.2. Aтмосфера е механична смес м/у газове като азот 78%, кислород 20,1%, аргон 1%, неон, хелии, водород.Тропосфера до 11 км, характерни са изменения на температурата през деня и ноща, стават всички явления оформящи климата и замарсяване на атмосферата. Стратусфера от 16 до 50 км, 1000 пъти по малко водна пара и 1000 пъти повече осзон, температурата се увеличава, улавя лъчения. Мезосфера от 50 до 80 км, ниска температура -90˚ и ниско налягане, има климатични ефекти. Термосферата от 80 до 500 км състои се от азот и кислород, дисоцирани и йонизирани под деиствие на слънчевите лъчи, улавят се гама и ултравиолетово лачение. Температурата е 1000˚К. Екзосфера над 500 до 750 км, въздуха е разреден с висока скорост на частици като водород и хеилии, които се расеиват в космоса. Магнитосферата над 3000 до 60000км състои се от плазмосфера и радиационен пояс. Тук става улавя заредени частици от слънчевия вятър. Слънчевото лъчение е огромна термоядрена реакция от която до океана достига утравиолет 9%, инфрачервено излъчване 44%, светлина 47%. В топлинния баланс на земната повърхност слънчевата енергия доставя 99,98% от тази енергия. Атмосферата играе роля на одеало, обгърнало земята и запазва температура от 15% на повърхността – парников ефект. Причината за загряването на стратосферата и образуването на озоновия слой са утравиолетовите лъчи на слънце. Преминаващите от тропосферата газове са деструктурирали стратосферния озон, но са били баланс с процеса на неперкъснатото му създаване. Това равновесно състояние е нарушено с проникването на CFCs в стратосферата, които са с принципно различна схема на разпадане и регенериране при ултравиолетово облъчване. Ултравиолетовите лачения нанася поражения на очите, рак и мутации.

Екосистеми facebook image
Публикувано от: Николай Калинков

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.