Забравена парола?
Начало на реферати

Екорозия на металите. Защита на металите от корозия


Възможността за протичане на корозия с водородна или кислородна деполяризация се определя от потенциалите на водородния и кисллородния електрод. Изчисленията показват, че в целия интервал от рН-стойности потенциаът на кисллородния електрод е с около 1,2 V по-положителен от потенциалла на водородния електрод. Поради това корозията с кислородна деполяризация е значително по-разпространена в сравнение с корозията с водородна деполяризация.

Ако потенциалът на даден метал е по-положителен от потенциала на кислородния електрод, то електрохимичната корозия на метала е невъзможна. Такъв е случаят със златото, платината и др. благородни метали, които в отсъствие на комплексообразуватели не могат да кородират в целия интервал от рН-стойности. Възможно е под действието на някои окислително действуващи киселини или киселинни оксиди да се измести потенциалът на металния електрод в отрицателна посока, което ще доведе до корозия.

При метали като медта, чийто потенциал е по-отрицателен от този на кислородния електрод и по-положителен от потенциала на водородния електрод, е възможна само корозия с кислородна деполяризация.

При метали като магнезий и алуминий, чиите потенциали са по-отрицателни от потенциалите на водородния и кислородния електрод, може да се извърши корозия и с водородна, и с кислородна деполяризация.

По принцип електрохимичната корозия е възможна при условие, че потенциалът на окислителя /Е O2/OH- или E H+/H2/ е по-положителен от потенциала на редуктора.

Вследствие на поляризацията на електродите на корозионния микрогалваничен елемент неговото електродвижещо напрежение непрекъснато намалява, а началната разлика на електродните потенциали може много да се различава от тази, която се установява след извество време. По началната стойност на електродвижещото напрежение може да се съди само за възможността за започване на корозионен процес, но не и за неговата скорост.

Скоростта на електрохимичната корозия зависи от поляризацията на катода и анода на корозионния елемент. Известно е, че както катодният, така и анодният процес се състоят от редица последователни стадии и тяхната скорост се определя от най бавния от тях. Този стадий определя и скоростта на целия корозионен процес. Тъй като електродите в корозионните галванични елементи са съединени накъсо, движението на електроните в метала не може да бъде най-бавният стадий. Скоростта на корозията не може да се определя и от движението на йоните в разтвора поради много малкото разстояние между микроелектроните. Следователно скоростта на корозията може да зависи от реакцията на анодно окисление на метала, от катодната редукция на деполяризатора или от двет едновременно.

Първоначално да разглледаме случая, когато скоростта на анодното разтваряне на метала е голяма и корозионният процес се определя от катодната реакция.

Известно е, че корозията с кислородна деполяризация е най-разпространена в природата. В този случай катодната реакция на кислорода често определя скоростта на корозионния процес. Тъй като кислородът има малка разтворимост във вода, катодният процес обикновено протича с концентрационна поляризация и е свързан с разход на окислител. Това води до рязко спадане на концентрацията на кислорода на ховърхността на катодните участъци поради затруднения транспорт. В тези случаи за борба срещу корозията на металите се прилагат методи, при които концентрацията на кислорода в корозионната среда се намалява чрез добавяне на редуктор в разтвора, чрез понижаване на парциалното налягане на кислорода над разтвора и т.н.

Скоростта на корозионния процес може да се определя и от отделянето на водорода при корозия с водородна деполяризация. Хидроксониевите йони имат голяма подвижност и техният транспорт до повърхността на катодните участъци не може да бъде най-бавният стадий на процеса. Най-често се смята, че скоростта на електронеутрализиране на хидроксониевите йони по реакцията

или скоростта на рекомбинация на адсорбираните водородни атоми /HАДС/ в молекула:

2Надс = Н2

определят скоростта на корозионния процес.

Екорозия на  металите. Защита на металите от корозия facebook image
Публикувано от: Тинка Ботева

Подобни материалиЕкорозия на металите. Защита на металите от корозия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.