Забравена парола?
Начало на реферати

Екология


1 СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА ЕКОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ. Екологичната ситуация в съвремието ни е проблемна, т.е. няма еднозначно решение и е резултат от различни взаимнообуславящи се причини. Екологичните ситуации като цяло могат да се разглеждат според мащаба на своето измерение, във времето и в простанството. Проблемите възникват първо на локално ниво, тъй като са резултат от определени човешки действия (потребителски или като стопански субекти). Локалните и местни проблеми най-често прерастват и в регионални, а от там е възможно и в глобални, когато колкото по-голяма е засегнатата територия, толкова по-трудно разрешим е проблема. Един от основните проблеми е източника на замърсяване – на национално ниво изразява по-нататъшното наслагване на определени ; проблеми,на международно – възникват основно по повод на определени природни системи (тези проблеми са трудни за решаване); на глобално ниво се засягат най-вече условията на живот, при тези проблеми мисленето ни и вземането на конкретни решения трябва да се простира от локално към глобално равнище. На всяко едно ниво решението на проблемапредполага наличие на т.нар. заинтересовани лица, които биват: 1)Представители на правителствотона местната и регионална власт – правителствени органи. 2)представители на гражданската общност – неправителствени организации, университетски и научни институции, масмедиите. Те са най-активната част при формулиране на поределен проблем. 3)бизнес средите – представители на малкия и среден бизнес, национални кампании, бизнес асоциациите (браншови организации). Правителството неможе да прилага екологична политика без съгласието на браншовите организации. За да разграничим проблемите ни помагат следните признаци: обхват, характеристика на самата природна даденост, търговските потоци, психологическата нагласа (загижеността на отделните хора за биологичните видове, природните забележителности.Характерни черти на съвременната екологична ситуация: 1)тенденция на окрупняване на ек.проблеми от по-ниско равнище на по-високо. 2)тенденция на упадък и неустойчиво използване на екосистеми. Подценяват се услуте, получени от екосистемите - 2/3 от тях се използват неустойчиво. 3)тенденция на свръхизползване на природните ресурси в темпове по-високи от тяхното попълване 4)тенденция на превръщане на природните процеси от затворен тип – в отворен (линеен). 5) загуба на биологичното разнообразие (многократно по-висока степен - от 100 на 1000 пътина изчезване на представителите на биологично разбнообразие в сравнение с естествените им норми на измиране, за което отговорността носи човекът). Този процес е съпроводен с процеса на биологично смесване.

2 ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА „ЕКОЛОГИЗМА”. СЪЩНОСТ НА УСТИЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ.ФОРМИ НА УСТОЙЧИВОСТТА. ЦЕЛИ НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО. Екологията произлиза от древногръцки и означава „ойкус” място на населяване и „логос” наука. Понятието е използвано за 1ви път от немскияучен Хегел, като той не е имал намерение да го превърне в термин със строго значение. Постепенно терминът се превръща в нарицателен. И така с времето Е. Преминава в общ. сфера.Екологията като наука е клон на биологията, която изучава взаимовръзките между отделните организми и условиятана средата, която ги заобикаля. Е. като наука търси динамично развитие след 60-те години. Нейните знания са в процес на интеграция със знанията от други науки. В резултат на този процес разграничаване вече нови форми на Е. като самостоятелни научни знания. По отношение на инженерните науки Е. много бързо се интегрира. Инженерната екология дава технически решения за много екологични проблеми. Най-бързо развиващият се сектор в световната икономика, наред с другите технологии, е екотехнологията. Те са и най-перспективни за бизнеса. Икономика има отношение, когато говорим за разкриване на причините на увреждането на екосистемите. Освен това тя има отношение, когато говорим за раждането на самите технически решения. Всеки човек се намира в определена среда, с която образува система. Тази среда има качества. Е. е наука, която търси динамично развитие. Тази динамичност дава възможност да я разгледаме като основа за развитие на различни възгледи и течения. Има някои основни течения: течение на екологичния песимизъм – преобладавал от 60те до 80те години на 20ти век. Характерно за него е пресиленото представяне на отделни факти, тенденции и т.н. порди това целта на предтавителите от този период е била да обърнат внимание на обществото, да алармират за тревогите. В този период обаче алармизмът има своя научна основа и тя се намира в популярно доклади – доклади на римския клуб. Едно от научните изследвания – „границите на растеж”, смятан за екологична основа на екологичния песимизъм, тъй като в него се прави прогноза за 30-годишен период за фактори като демографски и икономически растеж, потребление на ресурси и замърсяване на околната среда. Изводите от този доклад са песимистични – учените смятат, че икономическия растеж по това време не е съобразен с природата, прекомерно замърсява околната среда и това би довело човечеството до гибел. Макар и песимистичен, този доклад е станал причина за редица положителни промени. 1973г. – световната икономика преживява енергийна криза. По това време петролът претърпява голям скок в цената (около 1000%). Металите също с пъти покачват своите цени. Икономичесния резултат: тласкане към техн. процес (търсене на нови продукти с по-малък разход на енергия) В края на 80те години генералния секретар на ООН поръчва на друг научен колектив да разработи доклад, наречен „Нашето общо бъдеще” (1987г.) за екологичната ситуация. Песимистичната ситуация се заменя с оптимистична. За 1ви път се дава определение на понятието устойчиво развитие. Търси се съвместимост. Следващият етап (след 1987г.) се смята за началото на екологичния оптимизъм. От общ. гледна точка концепцията на устойчивото развитие е свързана с 3 основни политически форума:1вата – 1972г. е била с мотото: „човекът и екологичната среда” в Швеция, в която участвали само 10 страни.2рата – 1992г. – в Рио де Женейро. На нея са присъствали всички страни, които са фигурирали на географската карта. На тази среща, известна под мотото „ развитието на околната среда”, се приемат няколко основно документа: Декларация с принципи върху които трябва да се основава съвременността с околната среда; Програма за действие - описани са във всяка област какви действия предстоят. Нред с това се приемат Конвенция за климата и Конвениця за биологичното разнообразие; 3тата среща (2002г.) в Йоханесбург – на тази среща се приемат целите на развитие през хилядолетието (за периода 2000-2015г). На тази среща за първи път се дава определение на понятието устойчивост, както и на инструментите за измерване на устойчивостта. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – процес, с който се постига удовлетворение на потребностите на сегашното поколение, без да се отнемат възможностите на следващите поколения да удовлетворяват своите оптребности на не по-ниско ниво. Устойчивоатта е една концентрирана форма на представяне на обществото, природата и икономиката. Има 3 основни цели на хилядолетието в 3 основни области:1)социална – за 2000-2015г. да се намали половината числото на бедните, които преживяват с $1 на ден, като им се осигури прехрана, питейна вода, подслон, здравеопазване и образование – засяга 600млн. души: да се намали с 2/3 бр. На смъртните случаи с децата до 5-годишна възраст; да се намали ¾ бр. На смъртните случаи с жените по време на майчинство; да се внесе обрат в заболяваемостта от инфекциозни болести; да се даде равен достъп на момчета и момиета до начално образование; да се дадат равни права на жените, включително и да заемат ръководни постове в институциите. Всичко това би струвало на световната общност около $68млрд. Годишно.2)екологични цели – да се внесе обрат в загубата на биологично разнообразие; да се премине към възтановяване на определени ресурси чрез залесяване, опазване на биологичното разнообразие и т.н. Цената на постигане на тези цели е $93млрд. годишно. 3)икономически цели: развитите страни да определят не по-малко от 0,7% от БВП като помощи за по-бедните

3 СТРАТЕГИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ООН.Обхваща над 30 програми и организации ПРООН (UNDP)– програма за развитието на човека от 1972г. – определя се като мрежа от институции за разпространение на знания, опит и ресурси за постигане на по-високо качество на живот. ПРООН е основан 1972 като е свикан 1вия форум на тема „човекът и околната среда”. Такава програма е изработена и за БГ за периода до 2015г. ПРООН подкрепя различни проекти, които в социалната област са по отношение на заетостта: JOBS – има изградени центрове в различни градове – служат за преквалификация, за намаляване на безработицата и увеличаване капацитета на работна сила; проектите „красива БГ” – за подобряване на визуалната страна на околната среда – реконструкции на различни сгради и места за отдих, за водоснабдяване, канализация и т.н. ИЧР/HDI ( индекс на човешкото развитие) – сборед индекс – измерител – има 3 основни показателя в 3 различни области даващи представа за качеството на живот и развитие на човешката личност. Те са с различно качество, но са изразени в числови стойности и могат да бъдат съпоставяни, оформящи крайния индекс за съпоставка. Всяка година се събира инфо от тоделните правителства и се издава доклад за индекса сред 179 страни. БГ е 1 от първите влезли и в изискванията за класиране в общия брой. Индекса е най-синтетичния начин на израз на инфо след изндикаторите и базата данни. HDI = Y + Yed 1вия индикатор е на БВП – икономически показател, който дава представа за равнището на доходите в дадена страна – измерва се в $ за една година на човек от населението – пресмята се перитета на покупателната способност. Той не е единствения измерител на човешкото развитие, но е един от най-важните - $9026 за БГ на глава от населението за 2007г. 2рия индикатор еза образователното равнище в дадена страна – определя се от броя на неграмотното население и от обхвата на децата в училищна възраст от образователната система – 97% от БГ население е грамотно. 100% грамотни са грузинците. Над 750 млн души са неграмотни. Обхвата на децата в училищна възраст в БГ е по-малък от преди, което тегли индексът надолу. Всеки 4ти ученик не завършва средно образование. Всеки 2ри от 10 ученици напускат началното училище. В някои страни има недостиг на учители, а в БГ е обратното.HDI = Ygdr+ Yed +Jexpl<13тия индикатор – проследяване очакваната продължителност на живот в дадена страна – функция на качеството на околната среда. На всеки 10 год очакваната продължителнсот се увеличава с 2 години. В БГ е 71год и 5мес.За изхранване – 1946год като организация по прехрана и земеделие в Рим. Целта е: да се разпределят по-справедливо помощите сред бедстващите страни, където голяма част от населението изпитва глад. Тогава гладуващото население по света е било 240млн души. Сега е 780млн души и 2 пъти повече население въобще. Оскъдни са ресурсите за земеделие; приноса за реал. на т.нар. „зелена революция” в пренасянето на технологии в бедните страни. Но задълбочава търговския дефицит между бедните и богатите страни; ФАО е в основата на осъществяването на програми по опазване на замеделски ресурси, горите и рибните ресурси; осъществяват програми по предотвратяване разширяванията на пустините (24% от Земята) – 60000км годишно суша става пустиня.СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ (СЗО/WHO) – 1946 – Женева Ограничавала е заболяваемостта от заразни заболявания или от причинителите (в началото). Известни са около 200 вида болести, повечето от които са разпространени в бедните страни. През 2000год. Се пренареждат топ 10 опасни болести, където СПИНа се нарежда на челните места по най-опасни болести, особено в Африка. Водещи по болни от СПИН са Украйна и Русия. Преодоляване на заболяваемостта и смъртността от хронични заболявания (онкологични и сърдечно-съдови). Причинени са от начина на вивот. По- разпространени са в развитите страни. В Европа, БГ е на 1во място по смъртност от такива заболявания. Правят се компании, дава се много инфо, за да се предотврати разпространение на болестите. СЗО за постигане на УР все по-активно работи, заедно с правителствата на отделните страни => се подобрява здравеопазването, съвременното подаване на инфо за нови болести, разширяване превенцията сред населението. СЗО се стреми да създаде мрежа за партньорство с неправителствения сектор и бизнеса (дарения за решаване на отделни екологични и здравни проблеми). Ангажирани с такава благотворителна цел са Боно, Microsoft, Google.

4 СВЕТОВНА МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ (СМО)Важно значение главно за промените в климата. СМО поддържа междуправителствена работна група, занимаваща се с екологичните, икономическии социални последици от промянатав климата. Докладите на СМО са много авотритетни. На тази база се взимат решения от правителствата. СМО печели нобелова награда през 2007год. Планът на СМО: мерки за облекчаване мащабите на промяната; мерки по приспособяване на хората към промяната. И двете мерки са дългосрочни.ФОНД НА НАСЕЛЕНИЕТО (ФН)В основата на ФН лежи задачата за огранич1аване демографския ръст чрез програми за планиране на семейството. Тези програми имат напредък – демографския ръст печели низходяща тенденция – намалял е от 2,1 на 1,2. 60% о световното население е между 15-30 години, но по-голямата част от него е в бедните страни. Прогрес има в Китай: по едно дете в семейство. Този модел е от 30 години насам, но има и отрицателни страни – дава се предимство на определен пол и това води до диспропорция. Мъжете са повече от жените (мъжете са повече с 25-30млн от жените). Няма вече демографски бум, а младежки. Застаряването също е проблем. В БГ населението застарява и от скоро има известен напредък в ръждаемостта. В бедните страни има малко продължителност на живота и големи семейства.ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНАТ СРЕДА НА ООН (ЮНЕП/UNEP)Създадена е през 1972г. Седалището й е в Найроби, Кения. ЮНЕП има няколко задачи: мрежа разпространение на знания, опит и ресурси, свързани с опазване на околната среда; координиращи функции по отношение на други екопрограми на останалите организации; поддържа регистър на химичните съединения (над 70000), производството, за 2/3 от тях не се знае риска за човека ли околната среда; пряко е ангажирана с опазване на биологичното разнообразие ( на дивата природа)ЮНЕСКОСедалището е в Париж. Въвежда се екологично обучение (инициатива от началото на 90те години). УНСС първи се присъединяват в инициативата в БГ (1992г.). Цел е да се приведе образованието в интерес на УР.

Екология facebook image
Публикувано от: Мария Заверджиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.