Начало на реферати

Държавна власт и държавна администрацияОбособяване на публичния сектор;


Обособяването на ПС, вкл. и като управл. област, върви успоредно с икон. развитие на страната. То обаче се осъществява и под влияние на някой по конкретни предпоставки, като по-важните могат да се сведат до следните:

- появяват се и се утвърждават блага, които се потребяват колективно от обществото, каквито са отбраната на страната, вътр. ред и сигурност, пожарната защита, защитата от бедствия и аварии и др. Тези блага са неделими, което обстоятелствата не позволява на пазарно регулирания частен сектор да ги произвежда. Това имено принуждава държавата да се заеме с тяхното произв. извън пазара и конкуренцията.

- в своето развитие обществото формира своя собствена ценностна система, подложена на промени, които не се подчиняват на пазарните механизми. Това налага ПС да се заеме със създ. на блага в сферата на образованието, здравеопазването, културата и изкуството, соц. подпомагане и др. Това налага ПС да се заеме с организирането и управлението на съответните дейности, както и с регулиране поведението на гражданите и преди всичко неговото насочване към потребление на публ. блага и за ограничаване потреблението на други.

- потребността от фискално преразпределение на доходите, неравномерно разпределение между стоп. субекти и членовете на обществото. Осъщесвеното от ПС, с което се регулира тяхното несправедливо разпределение, осъществен според изискванията на пазарните механизми.

- в резултат на общественото разделение на труда в обществото се обособяват дейности, неподходящи за инициативата на частните предприемачи.

ПС използва акумулираните от стоп. субекти и ФЛ средства, за да реализира своята дейност и да изпълни редица соц.-икон. функции на обществото, по-важните от които са следните:

Държавна власт и държавна администрация facebook image
Публикувано от: Стойка Стоева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.