Начало на реферати

Държавна власт и държавна администрация


ПС в условията на пазарно стопанство има производен характер, защото производството на публични блага и тяхното предлагане на населението се финансира със средства от пазарно регулирания частен сектор чрез данъци, такси и др. плащания, които са уредени със закон или др. нормативен документ. Този начин на финансиране е най-важната управленческа характеристика на публичния сектор. В непосредствена връзка с нея е и следваща управленческа характеристика, според която при производството на публични блага държавата се стреми към максимизацията на благоденствието на членовете на обществото на основание на най- използваните налични ресурси, но не на основание на пазарния механизъм, който е решаващ за частния сектор, а на основание на соц. справедливост.

Държавните органи осигуряват тези средства като регулират по определен начин поведението на стоп. субекти и по този начин средствата, които ще постъпят в тях. В същото време липсата на частна инициатива в ПС държавата компенсира с определени свои управленчески функции. От тези функции произтичат следните най-важни държавни дейности, които опр. съдържанието на пон. ПС:

- държавата концентрира в свои ръце ресурси, с които финансира производството и разпределението на определен кръг от публични блага;

- създаването Организации и институции, способни да осъществят дейностите по производството и разпределението на съответните публичните блага;

- разработва и приема закони, които регламентират икономическо и социално отговорности на създадените от нея организации и институции.

Когато става дума за организациите и институциите, производството публични блага, управл. теория и практика разбира цялата система от държавни и общински институции, които стопанисват публ. собственост, събират данъци и такси, произв. и предлагат публ. блага на населението. В отделни случаи ПС се разглежда и като част от икономиката на страната, какъвто е случаят с военно промишления комплекс, който произв. стоки за потребление.

Държавна власт и държавна администрация facebook image
Публикувано от: Стойка Стоева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.