Начало на реферати

Държавна власт и държавна администрация


Публичен сектор:
ПУБЛИЧНИЯТ СЕКТОР ПРЕДСТАВЛЯВА СИСТЕМА ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ПУБЛИЧНАТА СОБСТВЕНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАТ И ПРЕДЛАГАТ ПУБЛИЧНИ БЛАГА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВОТО.  1. Управленска характеристика на публичния сектор(ПС);


В зависимост от начина на финансиране всяко общество може да се раздели на 3 части: законовоутвърден ПС, пазарен регулиран частен сектор, благотворителни и неправителствени организации.

В ПС се създават стоки и услуги за обществено ползване, производството на които се финансира със средства, които са набрани чрез данъци, такси и други постъпления, уредени със закон. В условията на пазарна икономика разпределението на ресурсите между отделните сектори се извършва в условията на конкуренция и на свободно формиращите се пазарни цени. Ресурсите следователно се разпределят според търсенето и предлагането на съответните стоки и услуги. Потребителското търсене определя стоките и услугите, които трябва да бъдат произведени от стопанските обекти, които финансират своята дейност с приходите, които получават от продажбата на произведените стоки и услуги. Приходите от продажбите реализираната печалба позволява на стоп. субекти,опериращи в пазарно регулирания сектор, да осъществява своята дейност и да я разширяват.

В определен исторически момент пред всяко общество възникват потребности от стоки и услуги, които механизмите на пазарно регулирания сектор не могат да осигурят. Това налага тяхното производство да се осъществи на основата на друг механизъм, който се определят като непазарен и с помощта на които се разпределя онази част от обществени ресурси, с помощта на които ще бъдат произведени тези стоки и услуги. В основата му лежи публичния избор / изборът на гласоподавателите /, а не потребителското търсене. Публичния избор следователно е система за разкриване на предпочитанията на гражданите към потреблението на определени публични блага. Публичния избор следователно определя асортимента и количеството на публичните блага, които чрез политически решения и действия на управляващите се предлагат на обществото.

Държавна власт и държавна администрация facebook image
Публикувано от: Стойка Стоева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.