Начало на реферати

Държавна власт и държавна администрацияПРОЕКТЪТ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЕИНЖЕНЕРИНГ Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА БЪДЕ СТРУКТУРИРАН В СЕДЕМ ФАЗИ:


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА СЪОБРАЗНО ФОРМАТА НА ОСИГУРЯВАНАТА ОТ НЕГО УСЛУГА (ЗА СЪЩИНСКИ ПРОЦЕСИ) ИЛИ ЖЕЛАНИЯ РЕЗУЛТАТ (ЗА ПОДПОМАГАЩИ ПРОЦЕСИ);


ФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА (Т.НАР. ПРОЕКТЕН ЕКИП);

ДИАГНОСТИЧЕН АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС, ОБЕКТ НА РЕИНЖЕНЕРИНГ, И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА “ТЕСНИТЕ МЕСТА”, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ПРЕПРОЕКТИРАНЕ;


РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ НА ОБНОВЕНИЯ ПРОЦЕС И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ ЗА ПРОМЯНА;


ДИАГНОСТИКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ РЕАЛИЗИРА ПРЕСТРУКТУРИРАНИЯ ПРОЦЕС


ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ НА НОВИЯ ПРОЦЕС И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ВНАСЯНЕ НА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ КОРЕКЦИИ, СЪПРОВОДЕНО С ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НА ПЕРСОНАЛА;


ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕСА В АДМИНИСТРАТИВНАТА ПРАКТИКА СЪС СЪОТВЕТНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА УСТОЙЧИВОТО МУ ФУНКЦИОНИРАНЕ И НЕПРЕКЪСНАТОТО МУ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.


СПЕЦИФИКАТА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПОДСКАЗВАТ КАТО НАЙ-ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА СЛЕДНАТА ТИПОЛОГИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕИНЖЕНЕРИНГ;


КОМИТЕТ ЗА РЕИНЖЕНЕРИНГ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА СЪСТОИ СЕ ОТ РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО. ТОЗИ КОМИТЕТ РАЗРАБОТВА ЦЯЛОСТНАТА СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА РЕИНЖЕНЕРИНГ И ЦЕЛИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ, НАБЛЮДАВА, КОНТРОЛИРА И АНАЛИЗИРА РАБОТАТА, ОКАЗВА ПОМОЩ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ВЪЗНИКВАЩИ ПРОБЛЕМИ;


ОТГОВОРЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЧЛЕН НА КОМИТЕТА ЗА РЕИНЖЕНЕРИНГ И ОТГОВАРЯ ЗА КОНКРЕТЕН ПРОЦЕС, ПОДЛОЖЕН НА РЕИНЖЕНЕРИНГ;


ПРОЕКТЕН ЕКИП ЗА РЕИНЖЕНЕРИНГ – ГРУПА ОТ РАЗНОРОДНИ СПЕЦИАЛИСТИ (5–7 ДУШИ – ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ), НЕПОСРЕДСТВЕНО ЗАЕТИ С РЕИНЖЕНЕРИНГ НА КОНКРЕТЕН ПРОЦЕС, КОИТО ДИАГНОСТИЦИРАТ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПРОЦЕС И ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРЕПРОЕКТИРАНЕТО МУ;

Държавна власт и държавна администрация facebook image
Публикувано от: Стойка Стоева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.