Начало на реферати

Държавна власт и държавна администрация


-Децентрализиране на функциите на централните институции


13.КОЙ Е НАЙ-ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИЯ ПОДХОД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕИНЖЕНЕРИНГ?


ИДЕЯТА Е ДА СЕ ПОТЪРСЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОДХОДИТЕ И МЕТОДИТЕ НА НОВОТО ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА РЕИНЖЕНЕРИНГ, РАЗРАБОТЕНИ В НАЧАЛОТО НА 90-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В. ОТ М. ХАМЪР И ДЖ. ЧАМПИ, КЪМ ОСОБЕНОСТИТЕ НА ПУБЛИЧ-НИЯ СЕКТОР И В ЧАСТНОСТ КЪМ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ДЕФИНИЦИЯ.


АДМИНИСТРАТИВНИЯТ РЕИНЖЕНЕРИНГ Е ПРОЦЕС НА ЦЯЛОСТНО, СИСТЕМНО ПРЕОСМИСЛЯНЕ И ПРЕПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ЧРЕЗ КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРАТ ДВЕТЕ ОСНОВНИ ЗА АДМИНИСТ-РАЦИЯТА РЕЛАЦИИ:

АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАЖДАНИ” – ПРЕДИ ВСИЧКО ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОЦЕСИТЕ НА АДМИ-НИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ;


АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ” – ПРЕДИ ВСИЧКО ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОЦЕСИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ;


КАКТО И НА РЕЛАЦИЯТА “АДМИНИСТРАЦИЯ – АДМИНИСТРАЦИЯ”.

ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ОПИТ УБЕДИТЕЛНО СОЧИ, ЧЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИ ЗА ТАЗИ СЛОЖНА И ИНОВАТИВНА ДЕЙНОСТ СА ПРОЕКТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕИНЖЕНЕРИНГА, КАТО ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС СЕ РАЗ-РАБОТВА САМОСТОЯТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА РЕИНЖЕНЕРИНГ.

КАКТО Е ИЗВЕСТНО, ПРОЕКТЪТ СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С ФИКСИРАНИ НАЧАЛО И КРАЙ, ДЕТЕРМИНИРАНИ РЕСУРСИ, ЛОГИЧЕСКА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ ДЕЙСТВИЯ (ФАЗИ НА ПРОЕКТА), НАСОЧЕНИ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

Държавна власт и държавна администрация facebook image
Публикувано от: Стойка Стоева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.