Начало на реферати

Държавен бюджет 2


Държавен бюджет

Съвременни характеристики и роля на държавния бюджет

Предпоставките за възникване на бюджета в днешния му вид са:

- развитието на стоково-паричните отношения;

-установяване на парламентарнодемократична форнма на държавно управление.

Първите наченки на бюджет се забелязват, когато монархът не е бил в състояние да покрива със собствени доходи нарастващите разходи на държавата. Публичният бюджет се появява в резултат на искането на поданиците на съответния владетел да знаят какви нужди налагат необходимостта от събирането на данъци. Публичният бюджет в неговия съвременен вид се появява като продукт на водената война от представителната власт за получаване на правото да разполага с информация и да упражнява контрол при използването на средствата.

Характеристика на бюджета:

-бюджетът е акт, чрез който се предвиждат и осъществяват годишните приходи на държавата;

-държавният бюджет придава законодателна форма на приходите и разходите;

-бюджетът е съвкупност от сметки, които описват всички ресурси и разходи на държавата;

-бюджетът е закон, който определя природата и предназначението на приходите и разходите;

-бюджетът е инструмент на организиране и определяне на бъдещето;

-бюджетът съдържа финансови данни за следващата година.

Бюджетът е една твърде сложна икономическа категория, за чието изясняване е необходимо да бъде разгледана от няколко страни:

  • от правна гледана точка бюджетът може да бъде закон или законодателен акт. Когато бюджетът се гласува от парламента и парламентът има право да внася в него изменения, тогава той става закон. Когато правомощията на правителството са по-големи, тогава бюджетът е законодателен акт. В България бюджетът се гласува със Закон за държавния бюджет, с което изпълнението му става задължително. Предназначението на закона за бюджета е преди всичко да определи размера на очакваните приходите, задължително да регламентира разходите и да стимулира звената в бюджета. Бюджетът законово регламентира само държавните разходи и структурата им.

Държавен бюджет 2 facebook image
Публикувано от: Еленка Атанасова

Подобни материалиДържавен бюджет 2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.