Начало на реферати

Двойно данъчно облагане


1 Schwarz,H., Die Betriebsstatte als Kriterium der steuerlichen Gestaltung, FJ,S.61.

2 Коментар на МОИСР, стр. 23, т.т.4,5.

3 Коментар на МОИСР, стр.26,т.11

4 Коментар на МОИСР, стр.30, т.23

5 Коментар на МОИСР, стр. 31, т.23

6 Jirousek,H., Die Betriebsstattenbegriff im internationalen Steuerrecht, SWK, 1986,A.I., S.140.

7 Коментар на МОИСР, стр. 33, т.т. 33,34.

8Jirousek,H., Die Betriebsstattenbegriff im internationalen Steuerrecht, SWK, 1986,A.I., S.144.

9 Според чл. 110 от Закона за собствеността недвижими вещи са : земята, растенията, сградите и други постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката. Според чл. 111 от същия закон разпоредбите относно недвижимите вещи се прилагат и спрямо вещните права върху недвижими имоти, ако законът не постановява друго.

10 Чл.5 на МОИСР определя, че във всички случай терминът “недвижимо имущество” включва, имущество принадбежащо към недвижимо имущество, добитък и съоръжения, използвани в селското стопанство и дърводобива, права, спрямо които се прилагат разпоредбите на общото законодателство за поземлената собственост, плодоползването на недвижимо имущество и права върху променливи или фиксирани плащания като компенсация за разработката или правото на разработка, минерални залежи, извори и други природни богатства.Според Коментара на МОИСР,стр.40,т.2- тези вещи и права се разглеждат като недвижимо имущество в данъчните законодателства на повечето страни членки на ОИСР. Текстът е възприет и в българските договори с Великобритания, Япония, Швейцария.

11Коментар МОИСР, стр.40,т.4

12Коментар МОИСР, стр.70,т.8

13Коментар МОИСР, стр.72,т.16.

14 Коментар МОИСР, стр.93,т.19.

15Коментар МОИСР, стр.94,т.2.

16 Коментар на МОСР, стр.128,т.8

17 Escher,F., Die Methoden zur Ausschaltung der Doppelbesteuerung, Stuttgart,1974,S.81

18 Lechner,E., Das Befreiungssystem mit Progressionvorbechalt als bilaterale Massnahme zur Vermeidung der internationalen Doppelbesteuerung. FJ 1982,S.93

19 Philipp,A., Befreiungssystem mit Progressionsvorbehalt und Anrechnungsverfahren, Wien, 1971, S. 21

20 . Примерите са взети от Коментара на Модела на ОИСР, стр.164, т.18 .

21 Lechner, E., Anrechnung asulandischer Steuer als Vermeidungsmethode internationaler Doppelbesteuerung-Darstellung, Probleme,Kritik, Juristische Blatter, 1983, S. 133

22 Schaber, A., Befreiungssystem mit Progressionvorbehalt und Anrechnungsverfahren, Innsbruck, 1986, S.41.

23Philipp,A., Befreiungssystem mit Progressionsvorbehalt und Anrechnungsverfahren, Wien, 1971, S. 21


Двойно данъчно облагане facebook image

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.