Начало на реферати

Двойно данъчно облагане


За конкретизация на опазването на данъчната тайна договорите описват кръга на оправомощените лица за приемане и оценка на информацията. Заедно с органите оправомощени да събират и установяват данъци, се посочват също и инстанции и съдилищата, органите които реализират принудителното събиране на данъчните задължения или реализират наказателно преследване на данъчните нарушения. Все пак обикновено се разрешава и оповестяването на информацията в публични процеси или съдебни производства, което намалява защитата на данъчната тайна.

Ограничението за прекомерен обмен на информация пази договарящите държави от възможността, да предоставят повече сведения извън рамките на желаната за подпомагането в информацията, от тези които са им на разположение за вътрешни данъчни цели. Предвижда се,че едната държава не е задължена да провежда мерки, които се отклоняват от нейните закони или управленска практика, нито пък да предоставя информация, която според нейните закони или в обичайната и управленска практика не може да се събере.Тази защита на взаимността се изразява чрез израза “че нито една от договарящите държави не може да предостави информация, която според законите и обичайната съдебна практика на другата държава не може да се събере или получи”.

С цел да се осигури защитата на интересите на субектите на данъчни задължения договорите обикновено посочват какви сведения не могат да бъдат предмет на обмяната на информация. Това са сведения, които представляват търговска, индустриална, промишлена или професионална тайна. Компетентните органи на държавите са ограничени от посочените рамки. Целта е да се осигури защитена сфера от сведения, която да се изключи от междудържавната размяна на информация.

Нито една държава не е задължена също така за размяна на информация, ако това ще противоречи на нейния държавен интерес. Тази защита с оглед на така наречения обществен ред (ordre public) се разбира от само себе си. От никоя държава не може да се изисква сътрудничество, ако това би противоречало на нейните върховни цели и държавни интереси.


Забележка: Виж сайта на Националната агенция по приходите: www.nap.bg “всички данъци”, “международни спогодби”

Вж. също така чл.135- 142 от ДОПК;


Вж.Чл.3,чл.4,чл.12, чл.13, чл.14, чл.194,чл.195,чл.197-200 ЗКПО

Вж.чл.4 –чл.7 от ЗДДФЛ и чл.8, чл.37, чл.38, чл.46,чл.75- 79 ЗДДФЛДвойно данъчно облагане facebook image

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.