Начало на реферати

Двойно данъчно облагане


Колизията между облагането при източника в двете държави е странично явление, при което трета държава се свързва с държавата, за която лицето е местно. Например, лицето получава лихви, които подлежат на облагане при източника в едната държава, тъй като длъжникът е местно лице там, но те могат да подлежат на облагане и в друга, трета държава, тъй като вземането е обезпечено в нея. Така възниква двойно облагане на базата на два източника. Договорите за сега остават тези случаи неразрешени.

Стълкновението, колизията на закони в областта на данъчното право не бива да се разбира ,както вече се посочи в смисъла, който това понятие има в международното частно право. При гражданските правни отношения с международен елемент основния проблем е дали даден правораздавателен орган ще приложи своя собствен закон или някой чужд закон. При данъчните правни отношения въпросът е поставен по различен начин. Една държава не може да приложи спрямо свои граждани или чужденци данъчен закон на друга държава по отношение на свързани с нейния правопорядък данъчни правни отношения. Отграничаването на местния данъчен правопорядък от чуждия налага същевременното съгласуване на нормите на насрещните данъчни законодателства чрез разпоредби на вътрешното право или чрез международни договори на съответните държави, за да се разграничат правомощията им по събирането на данъци.


2. Понятие за международно двойно данъчно облагане.

В литературата има доста опити да се определи съдържанието на понятието “международно двойно данъчно” облагане в юридически и икономически смисъл, като се прави разграничение в съдържанието на това понятие за преките и косвените данъци. При определянето на понятието се изхожда от факта, че за да възникне международно двойно данъчно облагане е необходимо да е налице конкуренция на два насрещни данъчни правопорядъка. Отделните юридически предпоставки, за да възникне международно двойно данъчно облагане са:

- идентичност на субекта на облагане- връзката на данъчното облагане с едно и също физическо или юридическо лице, пасивен субект в конкретно данъчното правно отношение;

- еднаквост на обекта на облагане -печалба, доход, имущества;

- един и същ период на облагане;

- подобен по вид вид данък.

Идентичността на данъчния субект се изразява чрез обстоятелството, че и в двете държави едно и също лице е платец на данъчни задължения. При това, като такъв може да бъде признат не само физическо или юридическо лице, но също така и всяка социална даденост, която е определена от законодателя като субект на данъчни задължения. Без значение е дали това лице ще понесе и стопански данъчната тежест, достатъчно е лицето да е определено от закона като субект на данъчни задължения.

Двойно данъчно облагане facebook image

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.