Начало на реферати

Двойно данъчно облагане


Прилагането едновременно на тези два принципа на данъчно облагане при изграждането на данъчните системи на отделните суверенни държави неизбежно води до международно двойно данъчно облагане, като резултат от едновременното проявление на претенциите за данъчно облагане на един и същ субект и обект на облагане от страна на две или повече държави, чрез установяване на пространственото действие на данъчните им законодателства.

Отграничаването на действието на местното от чуждото право при данъчните отношения с международен елемент има своите особеност, произтичащи от характеристиката на финансовото право, като самостоятелен клон на правната система. Данъчните отношения са с властническа структура, като властническият метод на правно регулиране се съчетава с парично имущественото им съдържание. Принципно е невъзможно да се прилага чуждо право, когато държавните органи издават властнически актове. Индивидуалните данъчни актове като acta jure imperi са свързани с установяването, определянето и прилагането на националните данъчни претенции . В данъчното право, за разлика от международното частно право, не се стига до прилагането на територията на една държава на чужд данъчен закон. Ето защо при едновременното действие на два различни правопорядъка спрямо данъчните отношение с международен елемент се налага да се предвидят способи за съгласуване и разграничаване на личното и териториално действие на данъчните законодателства на отделните държави и така да се избегне възникналото двойно данъчно облагане.

Изхождайки от причините за възникване на международното двойно данъчно облагане и съдържанието на понятието се посочват и случаите, когато то може да възникне.Така в отношенията между две държави то ще се породи при:

- облагане при източника /ограничено данъчна отговорност/ в едната държава и универсално облагане / неограничено данъчна отговорност/ в другата държава;

- универсално облагане /неограничена данъчна отгвороност/ в двете държави;

- облагане при източника / ограничена данъчна отговорност в двете държави/;

Колизията между облагане при източника в едната държава и универсално облагане в друга държава представлява нормалния случай на международно двойно данъчно облагане. Договорите за избягване на двойното данъчно облагане са насочени именно към него, като те изграждат системата на разпоредбите си на базата на разликата между облагането в държавата източник на дохода или имуществото и в държавата, в която лицето е неограничено данъчно отговорно- универсалното облагане.

Колизията между универсалното облагане в две държави става популярно явление с интензифицирането на международния стопански обмен, по специално с международната размяна на специалисти и работници. Чуждестранни работници- строители, монтажни работници или други, често запазват при временната им работа в чужбина, въпреки присъствието им там, връзката с правопорядъка на собствената им държава, което води до определяне на лицето като местно за двете държави и по тази причина неограничено данъчно задължено и в двете държави . За да се избегне двойното данъчно облагане в тези случай, се признава, че лицето е местно на едната държава. Едва тогава може да се приложи системата на разпоредбите на договора за избягване на двойното данъчно облагане с оглед на разграничаването на държавата източник на дохода и държава, за която лицето е местно.

Двойно данъчно облагане facebook image

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.