Начало на реферати

Двойно данъчно облагане


Понятие за международно двойно данъчно облагане и способи за избягването му.


1. Причини за възникване на международното двойно данъчно облагане.

Произходът на международното двойно данъчно облагане се свързва с факта, че отделните държави по силата на суверенитета си определят пространственото действие на данъчните си закони така, че то да не се ограничава на територията на държавата приемаща закона. Всяка държава въз основа на своя суверенитет определя самостоятелно и сама за себе си проявлението на държавната власт в организацията на събираните от нея данъци. В процеса на интернационализация на обществения живот е възможно да възникнат фактически предпоставки, които да се обхванат от правните норми на данъчните законодателства на различни държави така ,че всяка една от тях да може да претендира за събиране на данъчни задължения от един и същ правен субект на облагане за определен обект на облагане.

В областта на данъчното право резултат от насрещното действие на нормите от данъчните системи на различни държави е международното двойно данъчно облагане. То възниква поради това, че един и същ субект на облагане е данъчно задължен в две различни държавни. Държавите изграждат данъчните си системи като подлагат на облагане, от една страна доходите или имуществата на физическите лица, които са техни граждани или имат постоянно местожителство или пребивават на тяхна територия, респективно тези на юридическото лице, чието седалище или място на управление се намира в тях, независимо от това дали източникът на дохода или имуществото се намира на тази територия. Това е така наречения принцип на универсално обхващане на имуществата или доходите на субекта на облагане или на универсални претенции за данъчно облагане от страна на държавата по отношение на всички доходи и имущества на субекта на облагане. Физическите или юридическите лица биват определени чрез посочените белези като местни лица за съответната държава като за тях възниква така нареченото неограничено данъчно задължение. /unbeschrankte Steuerpflicht, obligation fiscale illimitee/. При това на признаците за фискално пребиваване като например местожителство, местопребиваване, дружествено седалище и т.н. не се дава поначало съдържанието на едноименните понятия в гражданското и търговското право.

От друга страна възникването на данъчното задължение се свързва и чрез обекта на облагане намиращ се на територията на съответната държава. То се предвижда за лица, които не са местни за нея. Те стават субекти на данъчни задължения, защото получават доход в тази държава или притежават имущество. За тях важи така нареченото "ограничено данъчно задължение”, доколкото обектът на облагане е локализиран на територията на съответната държава. Във втория случай данъчното задължение възниква защото местонахождението на източника на дохода или имуществото е на територията на съответната държава и по този начин данъчното правно отношение е свързано с нейния правопорядък. Това е така наречения принцип на източника, произхода на дохода или местонахождението на имуществото, на териториално ограничаване на претенциите на съответната държава по облагане на съответния доход или имущество.

Двойно данъчно облагане facebook image

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.