Начало на реферати

Двойно данъчно облагане


Всяко по-задълбочено изследване на българското данъчно право показва, колко комплексно следва да се изгради тази стопански значима правна материя. Очевиден знак за тези проблеми са честите смени на законодателството, недостатъчното съгласуване между отделните данъци, множеството подзаконови нормативни актове и свързаната с тях несигурност по отделните въпроси. В рамките на международното облагане тези трудности се увеличават от разминаването на различните национални правни системи. Ето защо въпросът, какво представлява международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата и какви са правните способи за избягването му е особено актуален и се нуждае от специално разглеждане.

Проблемът за избягване на международното двойно данъчно облагане и свързаните с него въпроси са слабо разработени в българската финансовоправна теория. Липсва цялостно теоретично изследване посветено специално на тези въпроси.

Глава първа

Двойно данъчно облагане facebook image

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.