Начало на реферати

Двойно данъчно облагане
ПРАВЕН РЕЖИМ

НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Доктор по право

Сашо Георгиев Пенов

Международното икономическо сътрудничество се влияе от установените в отделните държави данъчни задължения. Установеният в конкретната държава данъчен режим влияе съществено върху инвестиционния процес. Стопанските субекти са заинтересовани при икономическата им активност в международен мащаб да бъдат справедливо обложени и данъчното законодателство да стимулира стопанската им дейност. Интернационализацията на стопанския живот може да доведе до некоректно облагане, изразяващо се в заплащане на данъчни задължения за една и съща дейност в две или повече държави-до международно двойно данъчно облагане. Това налага съгласуването на данъчните системи на отделните държави с цел неговото избягване и предотвратяване на причините, които го създават. Съгласуването има за задача да осигури и не възпрепятства свободното движение на хора, стоки и капитали и по този начин да се насърчи стопанския обмен. От друга страна, чрез него се осигуряват от фискален аспект стабилни по възможност данъчни приходи за отделните държави, като заедно с това се решават и управленски стопански задачи, чрез определяне на предпоставките за извършване на инвестиции в чужбина и тяхното насърчаване от данъчното законодателство.

Двойно данъчно облагане facebook image

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.