Начало на реферати

Договор за влог


Задълженията на влогоприемателя са да пази вложените вещи и да ги върне след изтичане на уговорения срок или при поискване от влогодателя. Вложените вещи остават собственост на влогодателя и затова влогоприемателят няма право да ги ползва и да се разпорежда с тях, като дължи връщане на същите, а не на други вещи. Влогодателят има право по всяко време да иска връщане на вложеното, следователно договорът за обикновен влог се сключва в интерес на влогодателя.

Влогодателят е длъжен да заплати на влогоприемателя възнаграждение за пазенето на вложените вещи и да му възстанови направените разноски при предсрочно прекратяване на договора за обикновен влог.

2. Договорът за паричен /неправилен/ влог

Той има за предмет влагането само на парични суми.Той се сключва при издадени от банката и публично оповестени общи условия, което се явява особеност различаваща го от договора за обикновен банков влог. Този договор има най-широко разпространение в банковата практика.

Най-съществената разлика между двата вида договори за банков влог е, че договорът за паричен влог има транслативно действие. Банката става собственик на вложените средства и като такъв може да ги ползва и да се разпорежда с тях. Банката няма задължения за пазене на вложеното, а само за неговото връщане на влогодателя. Вложената сума трябва да се върне в същата валута и размер. По тази причина възнаграждението се дължи не от влогодателя, а от влогоприемателя. То е в размер на уговорената лихва. Уговарянето на лихвата става чрез писменото приемане на влогодателя на общите условия на банката, в които са посочени лихвените проценти и тяхната промяна.

Договорът за паричен банков вклог също е реален и възмезден, но е формален и едностранен. Договорът е формален, тъй като е необходимо издаването на документ от банката /напр. книжка, сертификат, вносна бележка/, в който да се посочат всички внесените суми и плащания по влога. Според чл.422, ал.2 ТЗ при различия между данните по партидата на банката и издадения на влогодателя банков документ се предполага до доказване на противното, че данните по документа са верни. Тази оборима презупция е в интерес на влогодателя.

При изгубване, унищожаване или открадване на издадения влогов документ влогодателят е длъжен незабавно писмено да уведоми банката /чл.422, ал.3 ТЗ/.

Договор за влог facebook image
Публикувано от: Таня Иванова Георгиева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.