Начало на реферати

Договор за влог


-уищожаването на вложената вещ по обективни причини;

-ако влогодателят не се яви да получи веща при изтичане на срока на договора:

*може да се търси и отговорност за забава;

*върху него преминава риска от случайно погиване на веща

Разновидности на договора за влог

В ЗЗД е уреден класическият влог. В ТЗ са уредени само някои разновидности на влога. Например:

  • Договорът за възмезден обикновен влог е в основата на договора за влог на стоки в публичен склад ,който е търговска сделка .Ако договорът за влог е сключен като безвъзмезден, не се дължи заплащане на разноските, които са направени за пазенето на веща.

  • Разновидност на договора за неправилен влог е договорът за банков влог,който е търговска сделка . Тези две разновидности се разглеждат в ТЪРГОВСКОТО ПРАВО.

ДОГОВОР ЗА БАНКОВ ВЛОГ

Договорът за банков влог е най-старата и разпространена пасивна банкова сделка. Той има две основни разновидности – договор за обикновен влог и договор за паричен влог.

1. Договорът за обикновен /правилен/ влог

Уреден е в чл.420 ТЗ. Предмет на този договор е пазенето на движими вещи, които са индивидуално определени. По този договор влогодател може да бъде всяко лице /търговец или нетърговец/, а влагоприемател задължително е банката.

Договорът за обикновен влог е неформален, реален, двустранен и възмезден. По последните две характеристики този договор се различава от договора за обикновен /граждански/ влог по ЗЗД, който по правило е едностранен и безвъзмезден.

Договор за влог facebook image
Публикувано от: Таня Иванова Георгиева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.