Начало на реферати

Договор за влог


Страни по договора за влог могат да бъдат ФЛ и ЮЛ . Те се наричат влагодател и влагоприемател. Последният е държател на вложената вещ.

Предмет на договора за влог могат да бъдат движими вещи-незаместими и заместими .

С договора за обиквен влог влагодателят предава движима вещ на влагоприемателя ,който я получава със задължение да я пази и върне

(чл.250 , ал, 1 ЗЗД ) Но при договора за неправилен влог вложените пари или заместими вещи преминават в собственост на влагоприемателя. Той може да ги ползва и да се разпорежда с тях,като дължи връщане на същата сума или на други заместими вещи , но от същия вид, количество и качество. При договора за влог влагоприемателят няма право да ползва вложената вещ.

Задълженията на влагоприемателя са:

-Да пази вложената вещ

-Да я върне на влагодателя

ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение от ВЛОГОДАТЕЛЯ в определен размер на , за съхранението на вещта, както и извънредните на разноски, направени от него за запазването на същата, ако те са били необходими и неотложни. Ако ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ поиска връщане на вещта преди изтичането на уговорения срок, ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ има право да му бъдат заплатени и разноските, които той е направил с оглед съхранението на вещта в рамките на уговорения срок на влога. Следователно при неправилния влог няма задължение на влагоприемателя да пази вложената вещ. При него възнаграждението се дължи не от влагодатяля,а от влагоприемателя .

.Прекратяване на договора за влог:

-ако договорът е срочен- с изтичането на срока;

-винаги, когато влогодателя реши да поиска обратно веща, когато договора е сключен като срочен и влогодателят иска прекратяването на договора предсрочно, влогоприемателят може да иска обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи;

Договор за влог facebook image
Публикувано от: Таня Иванова Георгиева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.