Забравена парола?
Начало на реферати

ДМА, финансов лизинг и други задачи по счетоводство


Счетоводно отчитане на ДМА


В предприятие регистрирано по ЗДДС са извършени следните стопански операции:

 1. Закупено е съгласно данъчна фактура производствено оборудванес покупна стойност 65000лв върху която сума е начислен ДДС 20%. Задължението към доставчика е изплатено от разплащателна сметка и ДДС сметката. За транспортиране на оборудванетоса изплатени в брой 500лв. по опростена фактура (това означава, че е без ДДС). За монтирането на производственото оборудване са изплатени от разплащателна сметка по опростена фактура - 150лв. Производственото оборудване е заприходено в състава на ДМА на предприятието.

 2. Закупен е съгласно данъчна фактура компютър с покупна стойност 940лв върху която е начислен 20% ДДС. Задължението към доставчика е изплатено от разплащателна сметка и ДДС сметката. Кампютъра е запроходен в състава на ДМА на предприятието.

 3. Получено е под формата на финансиране офис обзавеждане на стойност 4500, което е заприходено в състава на ДМА

 4. Бракувано и ликвидирано е транспортно средства, чиято отчетна стойост е 12000лв, а начислената му до момента амортизция е 11500лв. Начислени са работни заплати на работниците участвали в процеса на ликвидацията - 165лв. В резултат на ликвидацията са получени използваеми материали в размер на 980лв., заприходени в склада. Процесът на ликвидация е приключен.

 5. Съгласно данъчна фактура е продадена машина с отчетна стойност 8300 и начислена до момента амортизация 3700. Продажната стойност на машината е 5200 и върху нея е начислен ДДС. Сумата по продажбата е постъпила по разплащателна сметка и ДДС сметката.Установен е и е отчетен резултатут от продажбата на машината

 6. При извършена инвентаризация е установена липса на компютърна техника с отчетна стойност 740лв и начислена до момента амортизация 130. Начетено е МОЛ по продажна цена 750лв. Мол внася начета в касата

 7. Начислени са амортизации на ДМА, в размер на 2560лв, от които:

  1. На ДМА в основната дейност 1150

  2. На ДМА в спомагателната дейност 830

  3. На ДМА в административно-упрвленските служби 580


Разходите за амортизация са отнесеи по функционално предназначение


Дебит

Кредит

Сума

1

Р-ди за придобиване на ДМА


65 000


Разчети за ДДС

Ан с/ка Начислен данък при покупки


13 000Доставчици

78 000Разплащателна сметка

65 000ДДС сметка

13 000


Доставчици


78 000


Р-ди за придобиване на ДМА

Каса

500


Р-ди за придобиване на ДМА

Разплащателна сметка

150


Машини

Р-ди за придобиване на ДМА

65 650

2

Компютърно оборудване


940


Разчети за ДДС

Ан с/ка Начислен данък при покупки


198Доставчици

1128


Доставчици

Разплащателна сметка

1128

3

Офис обзавеждане

Фин за ДА

4500

4

Амортизация на ДМА


11500


Други разходи


500Транспортни средства

12000


Р-ди за заплати

Персонал

165


Р-ди за ликвидация на ДМА

Р-ди за заплати

165


Материали

П-ди от продажба на ДА

Ан с/ка Приходи от ликвидация

980


П-ди от продажба на ДА

Ан с/ка Приходи от ликвид.

Р-ди за ликвидация на ДМА

165

5


П-ди от продажба на ДА

5200Разчети за ДДС

Ан с/ка Начислен данък при пподажбите

1040


Клиенти


6240


Разплащателна сметка


5200


ДДС сметка


1040Клиенти

6240


Амортизация на ДМА


3700


Приходи от продажба на ДМА


4600Машини

8300


Приходи от продажба на ДМА

Печалба и загуба от текуща година

600

6

Амортизация на ДМА

Компютърна техника

130Компютърна техника

610Ценови разлики по липси и начети

140


Вземания по липси и начети


750


Каса в лева

Вземания по липси и начети

750

7

Разходи за амортизация

Амортизация на ДМА

2500


Р-ди за основна дейност


1150


Р-ди за спомагателна дейност


830


Административни разходи


580Разходи за амортизация

2560Счетоводно отчитане на финансовия лизинг


Елит ООД получава при условия на финансов лизинг една машина от Зора ООД(лизингодател). Предприятията са регстрирани по ЗДДС. Отчетната сойност на машината е 30000, а начислената до момента амортизация е 10000. Сумата на договора е 33800, като срокът за погасяване на тази сума е 24 месеца, по една вноска всеки месец в размер на 1408,33лв. Включената в договора за финансов лизинг лихва е 15%, месечната лихва е 1.25%(15:12=1.25) Справедливата стойност на машината към момента на сключване не договора е 25086,28лв. Да се съставят необходимите счеоводни записвание при лизингодателя и лизингополучателя.

Справедливата стойност на машината се установява чрез сконтиране на стойността на договора, като се прилага формулата:

Справедлива Стойност на договора = 33800 = 25086,28

Стойност (1+месечна лихва)броя на месеците (1+0.0125)24


Лхвата включена в стойността на договора е: 8 713,72 (33800 25086,28) т.е. Сумата на договора Справедливата стойност

Всяка погасителна вноска (анюитет) включва:

 1. Сума на погасяване на справедливата стойност 25086,28 : 24 = 1045,26

 2. Сума на погасяване на лихвата 8137,72 : 24 = 363,07

1 408,33

Вноската с включен ДДС ще бъде : 1408,33 + 20% = 1690

ДДС-то : 1408,33 х 20% = 281,67


Лизингодателя формира два вида печалба:

ДМА, финансов лизинг и други задачи по счетоводство facebook image
Публикувано от: Николай Асенов

Подобни материалиДМА, финансов лизинг и други задачи по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.