Начало на реферати

Дисперсия


Дисперсия

Това е средната аритметична от квадратите на отклоненията между значенията на признака и тяхната средна. Стандартното отклонение е квадратен корен от дисперсията. Мерната единица е квадратът на мерната единица на изучавания признак. Това е един от двата основни параметъра както на емпирични, така и на теоретични разпределения.

Средна аритметична величина другия основен признак

Дисперсия:

  • за генерална съвкупност

-непритеглена величина

-притеглена величина

  • за извадки

-непритеглена величина

-притеглена величина

Дисперсията изчислена от емпирично разпределение зададено чрез интервален ред по правило е по-голяма от дисперсията изчислена от негрупирани данни /налице е систематична грешка, която може да бъде корегирана/.

Корекция на Шепърд:

Дисперсия facebook image
Публикувано от: Руска Иванова

Подобни материалиДисперсия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.