Начало на реферати

Дипломатическо и консулско право - лекции


1.Межд.отнош. - принципите са установени от МП и има актове от общ х-р и специализирано естество.Общото правило е че принципите трябва да се спазват от суб.на МП, а суб. са д-те.О-те принципи са залегнали в устава на ООН.Първоначално са били 7,след това са създадени още 3 и така те са общо 10 на брои и нямат затворен х-р.Могат да се прилагат и др.принципи на МП.Приети са на конференцията в Хелзинки. В тях се говори за равенство в д-те,зачитане на д-те граници.Когато суб.на МП установяват отнош.,то те са длъжни да зачитат и спазват опр.процедури,предвидени в межд.дог.или обичаино правни норми или уредени частично от вътр.право,в глобален мащаб.Двустранните и многостранните отнош.м/у суб.на МП се установяват, поддържат и разширяват с цел реш.на въп.от взаимен интерес.В този смисъл започват да се установяват дип.и кон.отнош.Такива отнош.са установени още от древността.В началото те са имали елеминтарен х-р.С времето обхвата им се разширява.Много области се обхващат ,а МП ги пригажда към съответното време(норми, стандарти).До момента няма институции да се занимават с МП.Чрез установяване на дип.отнош.се установява межд.признание.Представителства се откриват в една д-ва и към межд.организации или межд.организация към др.межд.орган.О-то е че се създ.пр.юрид.механизми относно компетенциите на 2 суб.(изпращаща и приемаща стр.) на МП.Тези отнош.се опр.на тер.на приемащата д-ва.Когато става въп.за межд.орган.се има предвид конкретната д-ва на тази организация.Изправени сме пред хипотеза на представителство, на пуб.служба,която работи на тер.на др.д-ва.В този случай се говори за абсолютен суверенитет на тер.на д-ва.Д-та не може да прилага пълното си право спрямо гражданите.Говорим за ограничен суверенитет на д-та на гражд.над др.д-ви.Има взаимност.Най-деликатния проблем е при установяване на д-те и техните отнош.,намирането,помиряването м/у принципа на тер.сувененитет с изискванията на межд.организации.Нормите на МП са призвани да улесняват и насърчават връзките м/у суб.и да се избегне натиск във вътрешнат политика и межд.връзки.

2.ДКП се считат за част от МП и включва принципи и норми засягащи отнош.м/у д-те на многостранно ниво,отнош.м/у д-ви и межд.орган.,отнош.м/у организации.О-то му призвание е да регулира статуса на органите за външни отнош.и състава им(пол., иконом.естество или др х-р).Има се предвид отнош.м/у суб.на МП, обхващащи пол.аспекти на отнош.Понятието дипломация възниква когато се установяват отнош.м/у гръцките д-ви.Терминът ,,дипломация”произтича от гръцката дума ,,диплома”,с която в Древна Гърция са наричали д-н документ.Това е диплома на едно лице,което официално да представя д-та зад граница.Лицата,които притежавали тази диплома,започнали да се наричат дипломати,а дейността която изпълнявали дипломация.Съвременния аспект на дипломацията – това е официална дейност на ръководството на една д-ва и специализирани правителствени органи за външни отнош.,чрез които д-та осъществява поставените си цели за осъщест.на външната си политика.О-то предназначение на дипломатическото представителство е да защитава интересите на изпращащата д-ва пред приемащата д-ва.Дейността на представителствата на ДКП е свързана с това,че представителите трябва да ползват опр.имунитети,да имат привилегии,да не ги представят пред населението.ДП е насочено към реш.на проблеми от външно естетическо естество.Дейността се изразява в рамките на съответните представителства,конференции,водят се преговори,сключват се договори и се следят дали се спазват.За целта се назначава специализирания персонал на представителството.Колкото до КП,то е част от МП,включващо с-ма от пронципи и норми,уреждащи статуса,ф-иите,привилегиите и имунитета на консулските представителства и техния персонал.

3.Х-ра на източниците на ДКП като произход е един и същ.Има се предвид частта от източниците на МП.Естествено много от тях са производни от общите принципи,но и те си имат специфика.Общото е че принципите и нормите на ДКП са доброволно приети и прилагани от суб.на МП.До края на ВСВ общо взето Д и К отнош.се свързват с нормите на обичайното право.Няма писани правила.Споменава се само един Виенски протокол от 1915г.Има 2 понятия,които се използват-ранг или класа.Но се възприема ранга,които се опр.от вътр.законодателство от д-та.Свързан е с опр.йерархия.След ВСВ има и писани норми.1-я акт е една конвенция от 1946г.за имунитетите и привилегиите на ООН.Много по-обемни актове са 2 конвенции-от 1961г.Конв.за диплом.отнош.и от 1963г.Конв.за конс.отнош.По-късно през 1969г.има Конв.за спец.мисии.След това се създават и др.актове,уреждащи проблеми със статута на представителствата.Има вече установени правила.Основните източници са:1.Писани норми-конв.,норми,устави;2.Различни дог.-дог.,спогодбо-биват двустранни(отнош.м/у 2 д-ви) и многостранни(статута на д-те).При диплом.отнош.преобладават многостранните спогодби,а при конс.отнош.двустранните спотодби.В двустранните спогодби трябва да бъдат включвани норми;3.Межд.обичай-обичайното право.За него са х-ни 3ел.:продължителност на формиране;общо признаване;юридическо зад.х-р. Има и спомагателни източници-1Дип.практика;2Конс.практика;3Съдибна практика-има създаден Межд.съд.Той е създаден с устава на ООН и е неотменнна част от него.Има Межд.съд в Хага,а също и Межд.наказ.съд,които е основан през 2004г.Има съд и Страсбург по правата на човека,но той е европейски и се произнася по конвенция,създадена от европейската организация.В Хамбург се намира Межд.трибунал по морско право,създаден през 1994г.,а е действащ орган от 1997г.4.Национално законодателство;5.Международноправната доктрина-тя включва научни трудове на юристите,занимаващи се с межд.право,от отделни д-ви във всички области.Но тези трудове са на най-квалифицираните автори на различните нации.За да се превърнат в норма на МП,те трябва да получат межд.правно признание и посредством волята на страните да получат юрид.зад.сила.6.Реш.на межд.организации и на Межд.съд на ООН-реш.на съда нямат нормативен х-р.Реш.на съда е зад.само за страните по спора и само по отношение на дадено дело.Но има и още един вид източници нар.косвени-тук спада межд.морал и межд.вежливост-те нямат зад.пр.х-р,по скоро се налагат.

Дипломатическо и консулско право - лекции facebook image
Публикувано от: Ivaylo Petrov

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.