Начало на реферати

Дидактически игри


големина. Намирайки се в проблемна ситуация, детето търси решения, закрепва връзките между предметите и действието, развива мисловните процеси анализ, синтез, сравнение.

За децата от 1 група се използват играчки от две части, за 2 група се въвеждат сюжетни играчки, които се делят на 3-4 или 5 части. Постепенно могат да се дадат сглобяеми играчки, кули , пирамида, мозайки и др.

В 3 и 4 група се използват сюжетни картини разделени на повече части. При системно използване на дидактическите игри у по- големите деца се появява така нареченото развито мислене и се стига до процеса разсъждение, самостоятелно мислене, бързина, последователност, постига се наблюдателност на детето.

Чрез дид. игри се развива устойчивостта на вниманието, развиват се различните видове памет (слухова, двигателна, зрителна), тъй като чрез тях се свързва образът и думата, конкретно и абстрактно, осъществява се връзката между 1 и 2 сигнална система.

Говорът се развива също под въздействието на редица дид. игри и е свързано с мисленето. Повечето дидактически игри изискват партньор в играта, това създава поводи за общуване, което активира говора, изработва се точен и правилен граматически език.

За овладяване на правилното звукoпроизношение под формата на игра децата от 1 и 2 група извършват системни упражнения за правилна артикулация , дълбоко дишане, което води до развитие на говорния апарат. За развитие на говора влияние оказват словесните игри: описания, гатанки, дава се възможност на по-големите да описват предмети, явления, използват се игрите: Състави изречение; Кажи обратната дума и др.
2.6. Дидактически игри за затвърдяване и развитие на математическите представи на децата.


Дидактичните игри са важно средство и за обучение по смятане. Формирането на понятие за числата при децата се извършва значително по- трудно. Възприемането на количествените отношения на нещата се извършват чрез различни анализатори, а при дид. игри вземат участие осезанието, зрителният, слуховият и двигателният анализатор.

Броенето е основна дейност при смятането. Често се извършва механично при малките деца. Чрез дид. игри децата по- лесно осъзнават самия процес на броене и естествения ред на числата, пример: Кой може да брои, Числово лото и др.

Други дид .игри съдействат за запознаване и затвърдяване знанията на децата за числото.

Чрез различни дид. игри с числови картички и цифри се затвърдяват знанията на децата за множества и тяхното съхранение.

Съществуват и различни дид игри за прибавяне или отнемане или тези аритметични действия са включени в други игри и движат числовото действие. Така например в 4 група се извършва събиране и изваждане с 1, 2, 3, :,,Аритметично лято; ,,Помисли добре и др.Игра: ,, Кой има едно и най-много подходяща за 3 и 4 група.

Дидактична задача: Изграждане на представа за понятията едно и много. Да се овладеят съгласуването на числителните бройни имена със съществителните. Уточняване на представите за обекти от действителността.

Материал: за всяко дете картинка с един или няколко нарисувани обекти от нея. Набор от същите има и в учителя.

Игрови действия : изтегляне и показване на картинки, съставяне на изречения.

Правила на играта:

Дидактически игри facebook image
Публикувано от: Калинка Ангелова

Подобни материалиДидактически игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.