Начало на реферати

Дидактически игри


без да бъде регламентирана . Ето защо в повечето случаи тези игри от дидактична гледна точка се обединяват в игрови комплекси: например: дидактични игри за трениране на вниманието, наблюдателността и бързината на реакцията, за развитие на представите за време и пространство, за упражняване на говора, за творческо представяне на роли в групата, за усвояване на колективни умения, за осъзнаване на собствените възможности и колективни умения и др.

Съдържанието предвидено в различните раздели от учебната програма, определя задачите на дидактическите игри. Чрез тях се формира и разширява обема на определени понятия, в други случаи се допълват и уточняват знанията на децата. Придаването на многоцелеви характер на дидактичните игри е предпоставка за многократното връщане към тях, т.е. една и съща игра да се използва в разделите на уч. програма с различно предназначение.

От друга страна едно и също познавателно съдържание може да се овладява чрез използване на различни игри. Така например с игрите : Кой какво правии Кой прави така децата осмислят значението на думите, започват да ги свързват в изречения, придобиват умения да съотнасят действията към обектите и обратно. Те овладяват употребата на просто изречение. При първата игра децата назовават глаголи, а при втората съществителни имена.расте житото

зеленее плодът

Дърво шуми Зрее нивата

цъфти крушата
Играта трябва да бъде свързана с познавателните потребности на детето и да стимулира взаимодействието на обект-субект в познавателния процес.

При подбор на играта се преценяват игровите действия с оглед на възрастта, игровите умения и културата на децата. Отчитат се обемът и качеството на усвоените знания, затрудненията и изявите на отделните деца като цяло, за да се поощри детската самостоятелност и инициативност.


Освен всичко това дидактическите игри притежават две същностни особености:


1. Дидактическата игра е тази, в процеса на която протича единство между преподаване и учение.


2. Дидактическата игра е тази, в процеса на която се усвояват компонентите на учебното съдържание- знания, умения, компетентност и ценностни отношения.


Дидактическата игра е подчинена на общовалидна за играта структура от четири компонента:


1. Игров замисъл или още можем да го наречем цел на дидактичната игра. Тя може да се поставя по различен начин за да създава по-голяма активност при решаване на задачата.

2. Познавателно съдържание на дид. игра- дава възможност да се осмислят и решават познавателни задачи, чрез които ще се реализира учебната цел, решаването на които

Дидактически игри facebook image
Публикувано от: Калинка Ангелова

Подобни материалиДидактически игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.