Забравена парола?
Начало на реферати

ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ


СТОПАНСКИ ПИСМА

Стопанско (бизнес, делово, служебно) писмо се пише, когато трябва да се решат конкретни проблеми и по конкретен повод: да се създаде бизнес контакт, да се продаде или закупи стока, да се извърши или да се поиска услуга, да се разгласи дейност и т.н.

То трябва да бъде кратко и делово. За да бъде такова, следвайте следните правила:

пишете, като изхождате от информацията, която имате за адресата (получателя);когато първоначалният вариант е готов, прочетете го внимателно, открийте думите и изразите, които
бихте могли да съкратите, без да се променя съдържанието;проверете дали в писмото няма повторение на една и съща мисъл и ако има, съкратете;проверете последователността на абзаците дали са дадени в логическа свързаност.Преди да подпишете писмото, проверете:

дали няма грешки в правописа и пунктуацията;вярно ли са изписани имената, съкращенията и др.;симетрично ли е разположен текстът върху листа.Реквизити на писмото Адресант (съдържа адрес на подателя); Адресат - съдържа адрес на получателя; ОТНОСНО: - съдържа накратко темата на писмото; пише се с главни букви и в края двоеточие. За да се открои съдържанието на този реквизит, изречението започва с главна буква и се подчертава.

Обръщение в уважителен тон, с титла и име; пише се с главни букви (може да се изпише в няколко варианта): УВАЖАЕМА ИНЖ. СТАМЕНОВА; ИНЖ. СТАМЕНОВА; УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАМЕНОВА.

Съдържание - изложение, текст;

Подпис(и) идентифицират автора на писмото (длъжност, титла, име и фамилия);

Инициали идентифицират лицата, съставили и написали писмото.

Регистрационни индекси

Копие до други адресати;

Оставен ред за вписване на изходящия номер на писмото;

Ако е заведена преписка между институциите, указват се Вашите и на кореспондента изходящи номера на писмата от преписката (отговор на писмо ../ /Към писмо ...).

Приложение - отбелязване, че към писмото се прилагат други документи;

Удостоверителни надписи: Препис!", Извлечение!", Вярно с оригинала!", след които се вписва длъжността на удостоверяващия, име, подпис (под изписаното му името), дата;

Печат на институцията.

Обикновено деловите писма се пишат на бланка. Бланката на институцията съдържа цялостната информация за нея: адресите на главния офис и поделенията, телефон, факс, електронен адрес; могат да се посочат данъчен номер и 1ВАК номер.

-141-

Адресантът включва: име на институцията, фирмен знак (емблема, лого), адрес и телефонен номер; факс и електронен адрес; номер на банкова сметка, имена на ръководни служители на фирмата.

Писмата могат да бъдат писма искане (заявка, запитване), писмо отговор, писма с копие и др.

Структурата на писмото искане ъключвауводни думи, които показват целта на писмото, кой и за какво пише. В изложението се обяснява същността на проблема, по който се пише. Заключението е любезно и доброжелателно, насочва към конкретно действие, което трябва да се предприеме.

Примерни образци на въвеждащи изрази от първия абзац на писмото:

Бихме желали да получим по-подробна информация за...

Интересуваме се от...

Молим да ни съдействате....

Бихме били благодарни, ако...

Бихте ли били любезни да ни уведомите...

Ще Ви бъдем признателни, ако ...

Примерни образци на заключителни изречения на писмото искане:

Очакваме да ни информирате...

ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ facebook image
Публикувано от: Димитър Вълков

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.