Забравена парола?
Начало на реферати

ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ


ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1. КАК ДА СЕ НАУЧИМ ДА СЪСТАВЯМЕ И ДА ПИШЕМ ДОКУМЕНТИ

За да се справим успешно с писането на документи трябва:да притежаваме добра общообразователна и езикова подготовка;да познаваме установените държавни стандарти в
кореспонденцията;да познаваме добре необходимата терминология в областта, в която работим;да владеем речевия етикет;да спазваме етичните норми на деловата култура.

При съставянето на документа се изисква да обръщаме внимание на неговото съдържание, езиково, стилистично и техническо оформление.За целта съдържанието на текста трябва предварително да се обмисли, да се промени обемът на съдържащата се в него информация, да се напише ясно, точно, разбираемо и на подходящ стил.Темата и жанрът на документа определя и неговата дължина. Ако е доклад - текстът ще бъде доста по-дълъг от придружителното писмо например.Текстът не бива да е нито много дълъг, нито много
кратък, а да има достатъчна дължина, т.е. да дава изчерпателен отговор на всички повдигнати в него въпроси.Текстът трябва да е изчистен от излишна информация, т.е. да отговаря на изискването опростеност.Да бъде точен и прецизен грешките от съдържателен, граматичен, пунктуационен характер не създават добро впечатление. Трябва да се внимава и по отношение на изписването на имена, титли, степени, длъжности; ако има повече от едни адресат,
да се внимава за йерархията на длъжностите. Прецизността изисква да цитираме изходящия номер на писмото, на което отговаряме.В езиково и стилистично отношение: да се стремим
към неутрален тон, да избягваме претрупването на фразата, както и разговорните елементи в нея.При използването на цифри и абревиатури да внимаваме за механически грешки. Изписването на цифрите до десет се пишат обикновено с думи, големите числа могат да се пишат с цифри (100 000) или с цифри и думи 100 000 (сто хиляди). Ако с тях се изписват цени и мерки, те също трябва да се изписват внимателно. Не трябва да се прекалява със съкращенията и абревиатурите - да ги използваме само ако сме уверени, че отсрещната страна
ги знае. Текстът трябва да е написан в любезен тон.Умението за писане на документ се свързва с:предишната кореспонденция - по съдържание и тема;кратко въведение и бързо преминаване по същество;завършек, който да остави подходящо впечатление;В съдържателно отношение документът трябва да бъде:точен - с адресат, адрес, дата;директен и по същество;

в любезен тон;в езиково отношение - коректен, с безупречен правопис и пунктуация.

Подреждането и оформлението да бъде според изискванията по БДС или европейските стандарти (със съответните места за реквизитите на документа).

В кореспонденцията на български език няма стандартни правила за използване на определен вид пунктуация след отделните реквизити на документа. В практиката се използва смесен тип пунктуация: адресната част е без пунктуация, след обръщението следва запетая, в текста се следват пунктуационните правила на българския език, длъжността в подписа се отделя с двоеточие.

От гледна точка на сферата, в която се прилага деловата кореспонденция тя се дели на:

Стопанска (бизнес) кореспонденция Вътрешнофирмена кореспонденция Лични и авторски документи Авторски трудове

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

За да се справим успешно с писането на документи,какво е необходимо да знаем?

При съставянето на документа на какви основнинеща трябва да обръщаме внимание?

Какъв трябва да бъде документът в съдържателноотношение?

Какъв трябва да бъде документът в езиково отношение?

Каква е класификацията на деловата кореспонден
ция според сферата на приложението й?

-139-

2. БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ facebook image
Публикувано от: Димитър Вълков

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.