Начало на реферати

ДД на диарията


ДИАРИЯ/Diarrhoea/
V- ТО ОТДЕЛЕНИЕ- ГЕ- СЕКТОР- 11.08.2010 ГОД.
ДЕФИНИЦИЯ
ПАТОЛОГИЧЕН СИМПТОМ, КОЙТО СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С ПО- ЧЕСТИ, ПОЛУТЕЧНИ ИЛИ ТЕЧНИ ИЗХОЖДАНИЯ- С ПОВИШЕНО ТЕЧНО СЪДЪРЖИМО/> 15 g/kg/24h/.Може да има примеси на слуз, кръв, несмлени частици.
ДИАРИЯ
ОСТРА- с продължителност до 2 седмици.
ХРОНИЧНА- > 2 седмици.
В основата на диарията е заложено нарушение в транспорта на електролитите и глюкозата,което предизвиква пасивно движение на вода към чревния лумен.
ПАТОГЕНЕЗА
Резултат от разстройство на 3- те основни процеса в червата:
1.СМИЛАНЕ
2.РЕЗОРБЦИЯ
3.МОТИЛИТЕТ

ПАТОГЕНЕЗА
Може да настъпи поради нарушено смилане на някои от основните хранителни съставки/всички,поради ускоряване на перисталтиката или смущения в резорбцията на ниво тънкo или дебелo червo.В повечето случаи тези 3- ри взаимносвързани процеси са нарушени едновременно.
ОСТРА ДИАРИЯ
Патогенетично острите диарии биват:
1.ОСМОТИЧНИ- резултат от увреждане на т.чревната лигавица- води до намаляване на дизахаридазната акт-т.Неабсорбираните осмот.активни съставки в чревния лумен/ моно- дизахариди, аминокисел-ни, лактулоза и др./, ускоряват мотилитета, нарушава се абсорбцията на вода и електролити.
ОСТРА ДИАРИЯ
Осмотичната ОД- причинява се главно от Ротавируси, Shigella, Salmonella, E.coli, Y.enterobacterica, Campylobacter jejuni.Спира при гладуване.
СЕКРЕТОРНА /’’холероподобна’’/- от различни екзо- и ендогенни фактори, които стимулират аденилатциклазата и се повишава вътреклет.цАМФ. С изхожданията се губят големи кол-ва вода и електролити.Гладуването не води до спирането й.Предизвиква се от ЕНТЕРОТОКСИН-отделян най-често от V.cholerae, E.coli. Sh.dysenteriae- IV, Cl.perfringens- A / D.
МЕХАНИЗЪМ НА ДИАРИЯТА

ДИАГНОЗА
Оценка за наличието на диария се прави въз основа :
1.БРОЙ- на дефекациите- надвишава 2- 3 х и повече нормалния за възрастта.При остри чревни инфекции може да стигне 10 - 12 и повече за 24 h.
2.Количество- надминава 2 х и >> норм.кол-во за възрастта/ >15g/kg/24h/ .
3.Цвят- от свeтложълт до сивкаво- белезникав или зелен/поради ускорен пасаж и недостатъчно образув.на стеркобилин/.
4.Миризма- кисела, гнилостна, зловонна

ДИАГНОЗА
5.Консистенция- рядкокашава до водниста.
6. Хомогенност и примеси- у кърмачето:нехомогенни изх. с обилно кол-во слуз и белезникави ядки/ от неусвоени мазнини/.У по-големи деца:късчета несмлени частици- месо, зеленчуци, картофи.
Примеси- слуз, кръв/хематосхизис/, гной.
7.Рекация- /Ph- 5.5-7.0/- при ферментативни процеси- кисела диария- pH<5.5 , алкална реакция при гнилостна диария.
8.Данни от анамнеза,обективно изследване, допълнителни изследвания- микробиолог, серолог., вирусолог., копролог. , ПКК, КАС, биохимични,образни,елиминационни и првокационни тестове,чревна биопсия.
ЕТИОЛОГИЧНА КЛАСИФ-Я
ХРОНИЧНИ ДИАРИИ
Дефиниция- група заболявания, различни в етиолог.отношение с основен симптом Диария с продължит- т > 14 дни, ежедневно отделяне на 5- 8 и >> , кашави или воднисти изхождания, в по- голям обем, с кисела или зловонна миризма и наличие на несмлени хранителни частици в тях.
Възникват като първично заболяване или се изявявяват вторично-след остри храносм.разстройства, заболявания на панкреас, хепатобилиарна сис-ма.

ХРОНИЧНИ ДИАРИИ
Най- често са свързани с Малабсорбционен синдром: симптоми на нарушено смилане на хран.в- ва- МАЛДИГЕСТИЯ, нарушена абсорбция през т.чр.стена- МАЛАБСОРБЦИЯ, нарушена секреторна и двигателна функц-я на т.черво и МАЛНУТРИЦИЯ.
ХРОН.ДИАРИИ- КЛАСИФИКАЦИЯ
Въз основа на биохимични и анатомични дефекти,локализация и причините за тях:
Инфекции/ентерелни и парентерални/
Постинфекциозни/малнутриция, дизахардизна недост- т./
Алергия към белтъка на краве мляко
Токсично- медикаментозна
Въглехидратна малабсорбция
Аcrodermatitis enteropathica
При хормонално активни Ту
Цьолиакия

Класификация

Екзопанкреасна недостатъчност- MV, вродена хипоплазия, хрон.панкреатит.
Чревна лимфангиектазия
Имунодефицитни състояния
Вродени дефекти на обмяната/галактоземия, хлорна диария/
Възпалителни неинфекциозни заб-я на черва- М.Crohn, ХУК.
Ендокринни-хипертиреоидизъм.

ХРОН.ДИАРИЯ

Най- честите причини във възрастта до 2 години:
ПЕС-поствирусен гастроентерит, постбактериален
Антибиотик- индуцирана
Ламблиоза
MV, Цьолиакия
Непоносимост към протеина на краве мляко
Синдром на раздразнен колон
Захарaзо- изомалтазен дефицит
ХРОН. ДИАРИЯ
Най-чести причини във възрастта от 2- 18 год.
Постентеритен синдром
Ламблиоза
Цьолиакия
Антибиотик-индуцирана
Възпалителни неинфекц. чревни заболявания -Болест на Крон, ХУК.
Непоносимост към лактоза/късно нача-ло/
Захаразо- изомалтазен дефицит
Постентеритен синдром
Хрон.диария, обикновено след остър гастроентерит, с най- висока честота през първите 2 години от живота.
Увреждането на т.чр. лиг- ца води до намаление на лактаза и захараза, може да се наруши акт. транспорт на монозахаридите.В 3% децата с ПЕС се развива вторична непоносимост към протеините на кр.мляко.
Клинично- профузна, водниста , кисела диария> 2 седм.Налице са дехидратация, хипотрофия, балониран корем, перианален дерматит.
ДГ- диария, предшестващ остър инф.епизод, /+/микроб.изсл-е на фекални проби, кисело Ph/ <5.5/ на изх.
ПЕС
Лечение-Диетично - при хиполактазия- нисколактозни/Nutrilon low lactose/или безлактозни млека/AL 110/
- при дизaхаридазен дефицит- на соева основа/ Nutrilon soya, Frisosoy/
- при непоносимост към протеин на кр.мляко- хидролизати на суроват.белтъци/Frisopep/ Mедикаментозно: /Nelidix, Biseptol/, пробиотици/ Enterol, Linnex, Biogaia/.
Цьолиакия
Генетично обусловена непон-т на
т.чр.лигавица към глутена на житн. растения, често се съчетава с МАС.
Честота: 1:100 индивида.
Хистоморфологично- хиперпластична субтотална вилозна атрофия/СВА/.
Клинико- морфологично:/въз основа на изменения в йеюналната лигавица и ст. на МАС/:
-Симтоматични форми- с ранно и късно нача-
ло;атипични;Асимтоматични форми- SILENT, LATENT CD
ЦЬОЛИАКИЯ
Формата с ранно начало –за деца до 2 г.в.Класическа КК- хронична , мазна и зловонна диария, хипотрофия, голям корем, безапетитие, промени в поведенито.
С късно начало- между 2 и 6 г.в и по- късно:диария, но липсват чести изхождания.Повече се засяга ръстът, отколкото Т.
Атипични форми- екстрадигестивни прояви-ЖДА, дефицит на Фолиева к-на, афти в устата,остеомалация,херпетиформ.дерма-тит и др.
ЦЬОЛИАКИЯ
Тиха форма Silent Coeliac Disease- липса на изявени клинични симптоми.Понякога се наблюдават безапетитие и транзиторно кашави изхождания.Има лабораторни данни за МАС, а морфологично в т.чр.лигавица се доказва СВА.
4-групи деца, подлежащи на серологичен скрининг:
Първа група- деца с моносимптомни или леки форми на Ц.- с хипотрофия, рецидивиращи коремни болки, безапетитие, нисък ръст, pubertas tarda, ЖДА, дефицит на FA.
Втора група- деца с необичйни прояви- dermatitis herpetiformis, хипоплазия на зъбния емайл, рецидивиращ стоматит.
Трета група- с повишен риск – роднини I ст. на пробанда/ в 10 %/ и лица със селективен IG A – дефицит/15%/.

SILENT /LATENT Coeliac Disease

Четвърта група- заболявания+съчетани с Цьолиакия: ЗД I тип, тиреиодит, хипертиреоидизъм,RA, Syn.Down.
Латентна форма- заб- то съществува, но не се проявява.хистолог. При глутенова храна се установява норм.лиг- ца, но след години се развива “плоска’’лиг-ца/СВА/.Обаче в тази лиг- ца са / +/ генетични маркери на глутенова чувст-т-HLA- DQ2 , DR3.Повишен е броя на интраепител.Ly- CD8.В >80% се установяват /+/ IG A-антиретикулинови/ARA/, антиендомизиумни/AEM/ АТ и към тъканната трансглутаминаза/TGА/-маркери, предсказващи лигавичното увреждане.
ЦЬОЛИАКИЯ
ДИАГНОЗА- Отнася се за деца с генетчино обусловена глутенова чувствителност, при които строгата безглутенова диета се последва от бързo клинично подобрение и нормализиране на чревната морфология за срок от 2 години.АКЦЕНТИ на Европейска асоциация по детска ГЕ и хранене - за поставяне на ДГ. –
1.Начална т.чр. Биопсия. 2.Серологични АТ- тестове, 3.Типизиране на HLA- Ag.

ДГ-ЦЬОЛИАКИЯ
КРИТЕТИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ДЕТСКА ГЕ И ХРАНЕНЕ-1970г.-включват 3 т.чр.биопсии:1)При КК и обща храна/2)След 2 год.СБГД 3)След глутен.обремянаване.РЕВИЗИРАНИ /1990г./-
1.Само! 1-ва йеюнална биопсия със СТВА при деца >2г.в.Класическите критерии/3 биопсии/ се спазват, ако ДГ е поставена до 2 г.в.
2./+/ Серолог.Ат- тестове- автоматизиран /100% достоверност/ за ! анти TG/IG A/, широко се прилага теста за! ЕМА; ARA.
За деца < 3 г .в /+/ AGA/IG A , G/. Изолирани промени в AGA- IG G не са диагностични, с изкл. на деца с ниски серумни IGA.

ЦЬОЛИАКИЯ - ДГ
3.Типизиране на HLA- Ag.Гените на HLA-клас II участват в ПГ и липсата им ? ДГ. В 90% са /+/ за HLA- DR3, DQ2,10%-DR4, /DQ8.Др.чести/+/-DR7/DQ2, DR3/DQ3.
4.Бърза клинична ремисия при безглутенова диета- за няколко седмици.
Лечение- строга ДИЕТА – ЦЯЛ ЖИВОТ!
МУКОВИСЦИДОЗА
Диагнозата се поставя чрез потен тест-Cl->60mmol/l и /+/ ДНК анализ.Основното ПГ нарушение е екзопанкреасната недост- /малабсорбция на Б и М/, за разлика от б.дроб засягането на панкреаса започва още Вътреутробно.
КК- хронична,мазна и зловонна диария с начало в кърмач. период.Изхожданията са обемни, кашави, доказва се стеатореа и креатореа.Децата хипотрофират, с белези на дехидратация и недоимък на мастноразтв.Vit.
СТОМАШНО- ЧРЕВНИ ПРОЯВИ
Жлъчно- чернодробни прояви
МV-ЛЕЧЕНИЕ
ДИЕТИЧНО- високоенергийна- Б, М/НЕМК/>50% от дн. нужди/, за кърмачета се препоръчват млека с МСТ /Humana МСТ/.
МЕДИКАМЕНТОЗНО- пожизнена заместителна Тh- с панкреасни микрогран.ензими- /Creon,Panzytrat/-1000 E липаза /kg/хранене до 4 г.в., 500 E > 4 г.в.МДД-15 хил/Е/кg/24h.
Vit. A, D, E, К ; Oлиго- и микроелементи-Zn,Se,Fe.
АЛЕРГИЯ КЪМ ХРАН.ПРОТЕИН
Резултат от патологичен имунен отг. спрямо хран.протеини:
1.алергия : тип I IG E - медиирана алерг.реакция.Симтомите / в първите 2h, след приема на храната алерген/- гадене, повръщане, коремни болки, остра диария, свиркане в гърдите, кихане, кашляне, уртикария, ангиоедем, анафилакт.шок.
2.Непоносимост- тип IV - Забавен тип алерг.реакц-я :изменения в чревната лигавица /алерг.ентеропатия/ Протича с MАС, анемия, хипотрофия, хрон.диария, балониран корем.Клиничните изяви са късни- от h до няколко дни след приема на хран.алерген.
ХРАН.АЛЕРГИЯ
В НАД 90 %- АЛЕРГЕНИ СА :протеините на кравето мляко, соя, яйца, ядки, риба, месо- телешко и говеждо, морски продукти, някои плодове и зеленчуци.
Диагноза-анамнеза- фамилна и лична за атопични и алерг.заб-я, статус, потвърждава се от тестове- елиминационни и провокационни.Лечението е диетично, като се елиминира храната алерген, и медикаментозно.
Алергия/интолеранс към протеина на краве мляко
Лечението у кърмачета и малки деца- включва елиминиране на краве мляко и заменяне с белтъчни хидролизати на казеина и суроват.белтъци,или на соев протеинов изолат.След 6м.в.- соеви млека.
Клиничната толерантност към храната алерген е различна.При хран.алергия тип I,поносимостта настъпва до 6 – та год.в около 40%.При непоносимост към протеините, се възстановява до 3 г.в.
ВЪГЛЕХИДРАТНА МАЛАБСОРБЦИЯ
Диарията , вследствие на вродена или придобита недост-т на дизахаридази/лактаза, захараза, малтаза/, както и при нарушен транспорт на монозахариди/глюкоза и галактоза/, се характеризира с отделяне на воднисти и пенести, с кисела миризма изхождания, след прием на моно- и или дизахариди.
Въглехидратна малабсорбция
Патогенеза- свързва се с наличието на в чревния лумен на неразградени дизахариди или на неабсорбирани монозхариди, които оказват осмот. ефект в т.черво, който се изявява с диария.Различават се:
1)ПЪРВИЧНИ- вродени/А-Р/:
Вродена непон- т към: лактоза- с +/- лактозурия,хиполактазия;захароза/инвертаз-на недост-т/,захароза-изолматоза;глюкоза и галактоза;
2)ВТОРИЧНИ-придобити/по- честа е непон- т към лактоза/

Дг- критерии
1.Водниста, пенеста, кисела диария/ ph<5, 5/
2.Наличие на редуц.субстанции в изпражнениата или урина.
3. Патологичен ГТТ, след обремянаване с моно или дизахарид/ 2 г/кг/.
4./+/ полож.дихателен водороден тест, след орална тестова доза с захароза или лактоза.
УК и Б.Крон
ХУК-Неинфекциозно възпалит.заболявае на
д.черво, с? Ет-я и ПГ,с хрон.-рецидивиращ ход.
Главен ПА-сустрат-повърхостни лигав.кървящи
разязвявания.КК: хрон.диария+слуз,кръв/гной,колико-
образна коремна болка,тенезми,отслабване.
Често се +с увеит,иридоциклит,холангиохепатит,
еритема нодозум,артрит и др.ДГ-КК+ лабораторни изсле-
двания,ANCA/+/ в 65%,+Иригография-’’каучукова
тръба’’,+ ФКС с биопсия-хипремирана, кървяща лиг-ца,кон-
флуиращи язви,заличен съдов рисънък.
M.Chron- хрон.идиопат.възп.заб-е,засягащо сегментно
и трансмурално ГИТ/най-честа локализ-я е терминалния
илеум/.КК-диария,коремни болки,горно-диспетичен
и астено-адинамичен синдром,изоставане в растеж, развит-е
и полово съзряване.
М.Chron
Проявите извън ГИТ са по-чести-/за разлика от ХУК/-
орални афти,артрит,еритема нодозум,еписклерит,бъбр.
калкулоза и др.Перианално засягане-фисури,фистули,
абсцеси.
ДГ-КК+Биохим.и серолог изс-я,Ro-контрастно изследване: ’’паважен изглед’’, стриктури,фистули.
Абдомин.ЕХО-маркантно задебел.на чревна стена
/>7мм/,’’ХАЛО’’ около засегнатите чр.бримки.
Ендоскопско и биопсично изсл-е-’’калдърмен’’ релеф,хе-
морагии,афти. Хистолог.-Грануломи- в 50% се !.
Може да се използват КАТ,ЯМР,МАРКИРАНИ LEUC.

Други по- редки заб-я с хрон.диария
Syn.Schwchmann-екзокринна хипоплазия на панкреаса/жлезиста тъкан е заместена с мастна/КАТ/.Това води до дефицит на Енз., хрон. диария, МАС.Съчетава се с неутропения, висок HbF,хепатална дисф-я, метафизни дизостози.
Syn. Късо т.черво-значителна резекция на т.черво , MАС-вторичен/намалена абсорбц.пов- т/.Причини-анатомични-атрезии,волвулус с малротация,гастросхи-
зис и др./,венозни и арт.тромбози,некроти-
зиращ ентероколит/

Вродени дефекти на обмяната-
-Тирозинемия-остра и хронична; рез-т от дефицит на енз.фумарилацетоацетаза.КК-Чернодробни и бъбречни увр, аминоацидурия,хипосфатемичен рахит.В урина/+/ тирозинови метаб-ти.
-Хлорна диария- вроден дефект в Cl- метаболизъм.Започва в 1- ви дни след раждането,Метаболит.алкалоза/загуба Cl с изх./.
Acrodermatitis enteropathica-А-Рдефект в усвояване на Zn.
KK- обриви,хрон.диария,алопеция.

-Синдром на раздразнения колон-ет-я ?.КК
Зависи от възрастта-до 3г.в.-протича като
Хрон.неспицифичнадиария,неотраз.на об
щото съст-я,добър Т-прираст, /-/ инкциоз.
синдром,копролог.изс-я са норм.
-от 4-13г.в.-период.коремна болка.
->13г.в-епизоди на диария и запек.
-PROTEIN LOSING SYNDROM
-DUMPING SYNDROM
-Токсична диария-отравяне с арсен, живак,гъби
и др. ,както и Ендогенна интоксикация при
Азотемична уремия/ХБН-диария+повръщане/.
-Емоционална -психогенна диария -при изжи-
вяване на вълнения/особено афект на
Страх.

ДГ- НАСОЧВАНЕ
Диагностичното насочване от симптома диария зависи от:
-Възрастта на детето
-Епидемиологичната обстановка
-Придружава ли се от висока Т./др. болестни прояви
-Откриването на диетична грешка,наличиетона кръв и/или слуз в изпражненията и др.
Практически аспекти на ДД-подход при хрон.диария
От практ.г.т- следва да се реши дали:
1. /+/-МАС-по-чести,течно-кашави,с лоша миризма изх.,в съчетание с изоставане във физическото развитие, анемия,хиповитаминози.При данни за МАС-ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА СЕ УТОЧНИ –ПРИЧИНАТА.
2.При изключване на МАС-търсят се метаболитни смущения- уремия,метабол.алкалоза,тирозинови метаболити в урината,понижено ниво на Zn в серума.
3.Възпалит.заб-я на черва-с доказване на причинител се ДГ-ентероколит и се ?причини за хронифициране-имунен дефицит напр.Недоказването на инф.пр-л,насочва към неспециф.възпалителни чревни заб-я,което налага образни или биопсични изследвания.
Други заб-я-синдром на раздразнен колон,PROTEIN LOSING SYN.,DUMPING SYN.,психогенна диария,др.

ДД на диарията facebook image
Публикувано от: Ренета Милчева Василева

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.