Забравена парола?
Начало на реферати

Данък върху недвижим имот


Данък върху недвижим имот


Този данък представлява парично плащане,което физическите и юридическите лица извършват в местните бюджети,според притежаваното недвижимо имущество.Обект на облагане са недвижимите имоти на територията на страната във вид на сгради,дворни места,парцели,застроени,замеделски и горски земи. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се ползват или не.За новопостроени имоти,или придобити по друг начин собственикът уведомява за това в 2 месечен срок данъчната служба по местонахождение на имота и подава данъчна декларация.За имоти придобити по наследство този срок е 6 месеца от получаването му.

Данъчно задълженото лице е собственикът с изключение на случаите на учредено право на ползване,когато данъкът е дължим от ползвателя.

За данъчна основа се използва данъчната оценка на имота,която се определя по формула посочена в Приложение 2 към Закона за местните данъци и такси.

За данъчен размер се използва единна данъчна стажка която е 1,5

За имот който е основно жилище на лицето данък се дължи в размер на 50 % от начисления.За да се признае за основно жилище,лицето трябва да е живяло в него повече от 6 месеца през годината.

За имот който е основно жилище на лице с намалена работоспособност над 75 %,се дължи данък в размер на 25 % от начисления.

Освободени от този данък са:общините и държавата за публична или ощинска държавна собственост,читалища,сгради,собственост на чужди държави,които помещават консулства и представителства,сградите на БЧК,висшите училища,молитвени домове,паркове,спортни игрища,площадки,музеи,галерии,библиотеки,сградите на БДЖ,стопански сгради на земеделски производители,временни сгради обслужващи новострояща се сграда,недвижими имоти,които не са в състояние да се използват в срок от 5 год.При сгради паметници на културата,собственикът е освободен от данък срещу задължението да го използва за поддържането и ремонта им.

Данъкът се внася на 4 равни вноски до 31 Март,30 Юни,30 Септември,30 Ноември.Ако цялата сума се внесе наведнъж има отстъпка от 5%.

За новопридобит през годината имот,данък се дължи от началото на месеца следващ месеца на придобиване.За новопостроен обект месеца след акта за ползване.

Ако стария собственик е внесъл цялата сума на годишния данък,новия собственик дължи от началото на следващата година.

Ако собствениците са двама или повече,всеки дължи данък пропорционално на своя дял.

Таксa битови отпадъци се определя от сесия на Общински съвет и важи за територията на съответната община.Изчислява се в промили към дан.оценка или в лева на количесвто извозен отпадък.Такса не се плаща когато няма организирано сметоизвозване или когато собственикът е декларирал, че имотът няма да се използва през годината.

Данък върху недвижим имот facebook image
Публикувано от: Pavlin Dobrinov Dzhabarski

Подобни материалиДанък върху недвижим имот 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.