Забравена парола?
Начало на реферати

Данъчни ревизии и данъчни проверки


Данъчни ревизии и данъчни проверки

Данъчните ревизии са един от начините за осъществяване на данъчни задължения, наред с тях данъчни задължения се установяват с данъчни декларации, в които лицата сами изчисляват дължимия данък, или декларират обстоятелства на основат,а на които данъчния орган им определя дължимия данък. За установяване на дължими плащания органите по приходите извършват данъчни ревизии и проверки. Данъчната ревизия е съвкупност от действия на органите по приходите насочени към установяване на задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски. Предмет на данъчните ревизии се явяват отделни елементи от данъчното облагане, като: формирането на данъчната основа; определянето на данъчното задължение; спазването на сроковете и други. Според същностните си характеристики, данъчните ревизии могат да се дефинират като съвкупност от действия, които предприемат съответни органи със цел събиране, установяване и изясняване на факти и обстоятелства, върху които се определят конкретно данъчно задължение на определни лица. Предмет на установителната дейност се явява разкриването на основания за минал период. Постигането на целта на данъчната ревизия се осъществява чрез:

  1. проверка доколко законосъобразно и достоверно е счетоводното отразяване на приходите и разходите;

  2. чрез данъчните ревизии се установяват извършени нарушения на закона и се съставят актове, влизащи във компетнтността на териториалната дирекция, извън нея се сезират органи чиято компетентност е да наложат други видове санкции (съда).Видове данъчни ревизии :


  1. Според обхвата данъчните ревизии биват пълни и частични. Пълните обхващат всички обекти на данъчното облагане на конкретно лице за един данъчен период. При тях се ревизира облагането със всики видове данъци. Нещо повече, във обхвата на данъчните ревизии се включват и други държавни вземания, които имат неданъчен характер и които данъчните органи са упълномощени да установяват и събират. Този вид данъчни ревизии заемат най-голям дял от времето за данъчно ревизионна дейност. Средната им продължителност, при големите данъкоплатци е 3 месеца. Срока може да бъде и по голям, ако се ревизират дъщерни фирми или филиали и те са повече на брой. Частичните данъчни ревизии имат тематчен характер. Това означава, че те обхващат само определни видове данъчни задължения. Нещо повече, обект на този вид ревизии могат да бъдат някои аспекти в даден вид данъчно облагане. Например, частта за данъчния кредит за ДДС. Този вид ревизии често имат инцидетен характер. Провеждат се или по искане на определени органи като МВР, прокуратура, или по искане на самите данъчни субекти.

  2. Според критерия за регулярност данъчните ревизии биват планови и извънпланови. Прървите се извършват и планират поименно по данъчни субекти и по време на осъществяване. За тази цел се прави опис на данъчните субекти за ревизиране, обикновено плановите ревизии имат характер на пълни. Извънплановите нямат регулярен характер. Осъществяват се по поръчка на органи на държавната власт. Извършват се по спешност, текущо без да се включват в годищния списък за данъчните субекти за ревизиране.

Данъчни ревизии и данъчни проверки facebook image
Публикувано от: Bozhana Georgieva

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.