Начало на реферати

Цикли и разклонения на програмите


Инструкции за цикли и разклонения на програмите

Оператори за сравнение (Comparison Operators);Таблица 1 Оператори за сравнение (Comparison Operators)

Оператори за сравнение

Значение

=

Равно на

<

По-малко от

<=

По-малко или равно

>

По-голямо от

>=

По-голямо или равно

<>

Не равно на
В добавка на операторите за сравнение, можете да използвате два оператора за специални цели: Is и оператор Like. Оператор Is се използва за сравнение на обектни референтни връзки. Ако две референтни връзки сочат към един и същ обект, сравнението е вярно (True). Оператор Like се използва за сравнение на стринг със стрингова мостра, дали е точно копие. Подобно е на SQL Like клауза. Използват се и специални знаци при сравнение за съвпадение.Таблица.3 показва специалните знаци, които се използват при оператор Like.

Таблица 2 Специални знаци при оператор Like

Wildcard Character

(Примерен символ)

Pattern Matches

(Съответствие)

?

Съвпадение на отделен символ

*

Съвпадение на всички несимволни знаци

#

Съвпадение на отделна цифра

Символен низ

Съвпадение на всеки отделен символ в низа

! Символен низ

Съвпадение на всеки отделен символ който не е в низа
Оператор Like ви дава много опции, когато гледате за съвпадения в стринга. Когато съвпадение е намерено в стринга, изразът връща True. Ако не е намерено съвпадение в стринга, изразът връща False.

Логически оператори (Logical Operators);Table 3 - Логически оператори (Logical Operators)

Логически оператор


Функция

And

Двата израза трябва да бъдат True, резултатът за да е True

Not

За да бъде резултатът True, трябва изразът да е False

Or

Поне единият от изразите трябва да бъде True, резултатът за да е True

Xor

Само единият от изразите трябва да бъде True, резултатът за да е True
Когато кодът се изпълнява, някои блокове може да се нуждаят от определени условия, за да се изпълнят. Едни от инструкциите за такъв тип контрол са инструкциите If...Then...Else и Select.If...Then...ElseIf...Then...Else конструкция условни оператори позволява да определите коя част от кода ще се изпълни базирано на специални критерии. За да се изпълни част от кода, условието трябва да е True. Има два синтаксиса:
едноредова форма и блокова форма.
Едноредова форма (single-line):
If condition Then [statement] [Else elsestatement]Блоковата форма е многоредова.Този формат е по-структуриран и по-лесно се чете. Скобите около ElseIf и Else показват,че те са опционални:

If condition Then

[statements]

[ElseIf condition-n Then

[elseifstatements] ...

[Else

[elsestatements]]

End If

If условие Then

[инструкции]

[ElseIf условие-n Then

[elseif инструкции] ...

[Else

[else инструкции]]

End If

Части


Condition - условие

Изисква се. Израз. Изразът за condition- условие трябва да е True или False, или тип данни конвертируеми в Boolean.

Statements- инструкции

Опционално в много-редова форма; изисква се едно- редова форма, когато няма Else клауза. Една или много инструкции, следващи If...Then които се изпълняват ако condition - условие е True.

Elseifcondition-Elseif условие

Изисква се ако има ElseIf. Същото като condition.

Elseifstatements- Elseif инструкции

Опционално. Една или много инструкции, следващи ElseIf...Then които се изпълняват ако elseifcondition е True.

Elsestatements - else инструкции

Опционално в много-редова форма; изисква се едно- редова форма, когато има Else клауза. Една или много инструкции, които се изпълняват ако нито едно от предишните условия -condition или elseifcondition не са True.

End If

Приключва блока If...Then.Select CaseИнструкция Select Case е подобна на If...Then...Else. Предлага повече прегледност на кода. Препоръчваме използването на Select Case ако имате повече от две инструкции Else...If. Синтаксисът за инструкция Select Case е следният:


Цикли и разклонения на програмите facebook image
Публикувано от: Недялка Димитрова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.