Забравена парола?
Начало на реферати

Четвъртата многодишна програма на ЕС за развитието на предприемачеството в малкия бизнес


подобряване достъпа на дребния бизнес до европейските пазари и създаване на стратегическа концепция за представянето му на външните;

коопериране .между предприятията;

осигуряване на конкретна помощ и висококачествени консултации;

подготовка на МСП за активно участие в интернационализираната и глобализи-раща се икономика;

използване на новите информационни и комуникационни технологии.

в/ Проблемът за иновациите

Особено внимание заслужава проблемът за стимулирането на иновациите, тъй като в съвременните условия само икономика, която се опира на научно-техническите достижения и внедряването на иновативните разработки, може да постига бърз растеж. Именно поради това в Програмата са фиксирани конкретни мерки в тази област. Между тях важна роля имат финансирането и изграждането на благоприятна професионална и правно-нормативна рамка за създаването на технологични МСП. Съществено място се отделя на подобряването трансфера на технологии и предоставянето на резултатите от научните изследвания за внедряване в дребния бизнес, подобряването на връзките му с научните звена и формирането на иновационна култура.

г/ Основни моменти на политиката на ЕС за пред-приемачеството

Предприемачеството се определя като ключ на новата икономика. Няколкоса основните моменти, определящи политиката на Европейския съюз в тази област. Те могат да се групират в четири основни направления, а именно:

  • обучение и възпитание;

  • финансиране;

  • създаване на правно-нор-мативни и административни условия;

  • конкретна консултантска помощ от страна на създадените институции, организациии мрежи.

Програмата поставя основен акцент върху необходимостта от развитие на предприемачеството и" формиране на предприемаческо съзнание като един от най-съществените фактори за създаването на нови предприятия, за трансфер на нови технологии и внедряването на научните разработки. Особен акцент се поставя върху необходимостта от предприемането на конкретни мерки за обучението по проблемите на предприемачеството и формирането на предприемачески дух. Издига се изискването да се създават условия за това във всички степени на училищната подготовка, започвайки още от началното училище, в техническите учебни заведения, в университетите, а също и в курсове и школи. Това е необходимо, за да се подготви младото поколение за осъществяване на предприемаческа дейност. То е и мярка срещу безработицата.

Улесняването на достъпа до различните форми на финансиране през целия жизнен цикъл на МСП и ориентирането на инвестициите към високотехнологичните., стартиращите и микро-предприятията се извеждат като основно условие за насърчаването на предприемачеството.

Четвъртата многодишна програма на ЕС за развитието на предприемачеството в малкия бизнес facebook image
Публикувано от: Стефанка Симеонова

Подобни материалиЧетвъртата многодишна програма на ЕС за развитието на предприемачеството в малкия бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.