Начало на реферати

Черноземни почви


Черноземни почви

1.Разпространение Черноземните почви са основен почвен тип за нашата страна.Разпространени са в Северна България.Заемат Дунавската хълмиста равнина изцяло,Южнодобруджанското плато,голяма част от Лудогорието и част от Северозападното плато. 2.Условия на почвообразуване Нашите черноземни почви са се образували под влияние на умерено-континенталния климат(горещо лято и студена зима) и ливадно-тревиста и степна растителност.Върху по-нататъшното развитиена черноземите е оказала горската растителност(от смесени дъбови гори).В зависимост от влиянието на горската растителност при чероземните почвисе различават 4 подтипа-карбонатни,типични,излужени и деградирани(лесивирани). 3.Карбонатни черноземи Обхващат ивица край Дунав между реките Лом и Русенски Лом.Образувани са върху льос под действие на степна тревиста растителност.Характеризират се с мощно развит хумусен хоризонт от 40 до 80см.По цялата си дълбочина съдържат карбонати,от където носят наименованието си.По механичен състав са от средно до тежко песъчливо-глинести.Реакцията им е алкална.Хумусното съдържание в горните пластове е 2,5-4,4%.Водните запаси са незадоволителни поради лекия механичен състав и летните засушавания.Тези почви се обработват леко,не се спичат,не образуват кора и не се къртят на буци.Те са плодородни и подходящи за отглеждане на много култури.Добре са запасени с калий и по-малко с азот и фосфор. 4.Типични черноземи По много свойства приличат на карбонатните. Разпространени са на юг от тях. Образувани са върху льос и имат по-тежко песъчливо-глинест механичен състав. Степната тревиста растителност е взела основно участие във формирането им. Хумусният хоризонт достига 80см. Хумусното съдържание е 3-4%, а в целините - до 8%. Tези почви са рохкави, след дъжд образуват кора и при изсъхване се спичат. Обработват се по-трудно и се къртят на не много здрави буци. Най-добре са запасени с калий; азотът и фосфорът са в по-малки количества. Имат и плодородие. Подходящи са за отглеждане на много зърнени, житни и др.култури. 5.Излужени черноземи Заемат широка,почти непрекъсната ивица от запад на изток,южно от типичните черноземи.Образували са се от тревистата,а на отделни площи и на дървесната растителност.Хумусният хоризонт е 50-80см.Механичният състав е тежко до леко глинест.Реакцията в горнитепластове е неутрална,а в долните-алкална.Хумусното съдържание е 3-4,5%,а в целините-до 6%.Структурата е зърнеста до разпрашена.Образуват дебела кора и се къртят на буци.Запасите с азот и фосфор са недостатъчни и се нуждаят от комбинирано азотно-фосфорно торене.Имат високо плодородие. 6.Деградирани черноземи Обхващат най-южните зони на черноземната зона и заемат по-високите пресечени места на Дунавската равнина,Лудогорието и Южна Добруджа.Образувани са под действие на горска дървесна растителност и по-малко на тревистата.Хумусният хоризонт е 40-60см.Имат малко напрашване от SiO2.Механичният състав е леко до тежко глинест.Хумусно съдържание по-ниско от 2-3%.Структурата е силно разпрашена.Във влажно състояние почвата се лепи по оръдията,а в сухо се спича и напуква.Обработва се по-трудно,по-ниско плодородие.При удълбочаване на орницата,редовно торене и леко варуване може да дадат високи добиви.

Черноземни почви facebook image
Публикувано от: Polya

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.