Забравена парола?
Начало на реферати

Ценова ефективност на консумативите в мед. обслужванеСОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И РАБОТА КЪМ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

В БЪЛГАРИЯ.

1.1. Същност, характеристика и медико-социални потребности и проблеми на хората с трайни увреждания

Според документите на „Международното бюро по труда в Женева” и на Световната здравна организация „Инвалидността е състояние, причинено от трайни физически и душевни недъзи, явяващи се като причина за това индивида да упражнява трудово-професионална дейност, да е социално полезен и продуктивен, както и способен за извършва задълженията си”. Инвалидност е всяко ограничение или липса на свобода в резултат на увреждане за изпълнение на определена дейност по начин, считан за нормален за човешко същество.

Увреждане е всяка загуба или нарушаване в психологичната, физическа и анатомична структура или функция на индивида.

Човек с трайно увреждане е лице, което в резултат на анатомично, физическо или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начина и в степен възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто.

Основни понятия. В нормативните документи и специализираната литература се разглеждат следните фундаментални понятия, касаещи разследвания проблем: Понятието „инвалид” вече не се употребява в нормативната база документи, но се среща като понятие в специализираната литература. „Инвалид е всяко лице, независимо от възрастта му с физическо, сетивно и умствено увреждане, което затруднява социалното му интегриране и участие в обществения живот, възможностите му за общуване и обучение или трудова реализация” [10]. Увреждане е всяка загуба, както и нарушаване на анатомичната структура във физиологията или психиката на индивида.Човек с трайно увреждане е лице, което в резултат анатомично, физиологично или психично увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50%. Рехабилитация е непрекъснат и последователен възстановителен процес, подпомагащ човекът с увреждане да постигне задоволително физическо, интелектуално, психическо състояние, както и оптимално, социално равнище на дейност, като същевременно му биват осигурявани възможности за положителна жизнена промяна, гарантираща висока степен на независимост. Социална рехабилитация е създаване на умения за водене на самостоятелен живот чрез рехабилитация на зрението, слуха и говора, а също така и двигателна рехабилитация, психологическа помощ, предоставяне на социални услуги и други дейности. Профилактика са действията, предприети за предотвратяване на физически, интелектуални, психически или сензорни увреждания или за предотвратяване на увреждания, вследствие на продължителна дисфункция или увреждане, както и адаптиране към средата.

Ценова ефективност на консумативите в мед. обслужване facebook image
Публикувано от: Веселин Денев

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.