Забравена парола?
Начало на реферати

Ценообразуване- същност и ограничители. Видове ценови цели


Ценообразуване- същност и ограничители. Видове ценови цели.

1. Ценообразуване- същност и ограничители

1.1. същност- ценообразуването представлява система от мероприятия насочени към формиране, поддържане и развитие на ценовите равнища и съотношения в тяхната динамика за продукти с които предприятието (фирмата) оперира. Основният въпрос на който ценообразуването трябва да даде отговор е по какви цени предприятието да продава своите продукти. Критерии за вземане на решение в това отношение са:

- изискването за конкурентноспособност- цената трябва да формира конкурентноспособност, защото една от основните форми на конкуренцията е ценовата конкуренция;

- възвръщаемост на направените разходи- цената трябва да покрива направените разходи;

- ограничаване на риска- цената трябва да ограничава (намалява) риска или рисковете които съществуват за фирмата;

1.2. ограничителите на ценообразуването са:

- наличието на конкурентноспособен продукт- колкото е по-търсен продукта, толкова по-висока цена и обратно;

- ресурсите на предприятието- човешки, финансови, информационни и други, които играят ограничителна роля за формирането на цената;

- логистиката чрез своите дейности в областта на транспорта, складовите операции, складиране, информационна обработка на поръчките и други, оказва силно влияние върху цените. По-добра логистика- по-добра печалба;

- държавно регулиране в областта на цените и ценообразуването- чрез своята митническа, данъчна политика и антимонополно законодателство държава влияе върху цените и ценообразуването.

2. Видове ценови цели- съществуват 3 основни групи ценови цели:

а) цели свързани с печалбата- в тази област имаме два основни вида ценови цели:

- максимална текуща печалба- тази ценова цел предполага за нейното постигане много добро познаване както на функцията на разходите, така и на функцията на приходите, чрез удовлетворяване на принципа на маржиналното съответствие: Mr=Mc (маржинални приходи= маржинални разходи);

- определяне на желана печалба спрямо инвестициите или оборота- тук може предварително да заложим печалбата която искаме да постигнем спрямо направените инвестиции или реализирания оборот в резултат на доминиращо пазарно положение.

б) цели ориентирани към продажбите- две основни ценови цели:

- максимизиране на текущите печалби- тази цел изисква много добро познаване само на функцията на търсенето, защото това ни позволява да формираме адекватна цена на характера на търсенето;

- завоюване на доминиращ пазар- тази ценова цел предполага формиране на най-ниската възможна цена за да постигнем доминиращ пазарен дял.

в) ценови цели свързани с оцеляването- тези ценови цели могат да бъдат свързани със запазване на стабилни цени в дългосрочен план за създаване на благоприятен климат на неценова конкуренция (ориентирана към качеството) или ценови цели насочени към покриване разходите или дори на част от разходите (например: държавните висше училища у нас, ценообразуват на основата на покриване на разходите или част от тях. Това важи и за държавните болници у нас).

Ценообразуване- същност и ограничители. Видове ценови цели facebook image
Публикувано от: LAZARINA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.