Забравена парола?
Начало на реферати

ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ПАЗАРНО ФУНКЦИОНИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ. СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ЦЕНИТЕ


ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ПАЗАРНО ФУНКЦИОНИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ. СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ЦЕНИТЕ.ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

  • В условията на пазарната икономика, цените се формират свободно на пазара. В България началото на свободното пазарно формиране на цените бе поставено с МПС 8/1991 г., с което цените на голяма част стоки и услуги бяха освободени от пряко държавно регулиране.

  • Ценообразуването е правомощие на ръководителите на регистрираните по надлежния ред стопански субекти, осъществяващи производствена, търговска и други дейности. Свободно определените цени са основа за договаряне с купувачите на продукцията, стоките и услугите.


СЪЩНОСТ НА ЦЕНИТЕ

Съществуват две теоретични концепции за цените.

а/ Концепция, свързана с Трудовата теория и Закона за стойността според нея стоките са продукти на труда като разход на физическа и умствена енергия.

Законът за стойността се изразява в това, че стойността на една стока се измерва със съдържащия се в нея обществено-необходим разход на труд, а размяната на стоките се основава на тяхната стойност. Съгласно Трудовата теория, цената е паричен израз на стойността.


б/ Концепция, свързана с Теорията за пределната полезност цената, заплатена за дадена стока, отразява полезността, която произтича от нейното придобиване.

При всеки акт на покупко-продажба има размяна на еквиваленти каквато и цена да заплати купувачът за даден астока, това е точно цената, която тя заслужава. Субективната оценка на купувача и продавача за полезността на стоката е нейната цена. Пределната полезност се определя от съотношението между търсенето и предлагането, а пазарната цена се движи съобразно тенденцията да ги уравновесява.ФУНКЦИИ НА ЦЕНИТЕ

а/ Комуникационна функция чрез пазарните цени, информацията се предава на производителите и потребителите. Те им показват оскъдността на продуктите, предпочитанията на потребителите, технологиите и многи други данни за пазара и производството


б/ Координационна функция пазарните цени координират избора на купувачите и продавачите в рамки, приемливи и за двете страни. Предприемаческата дейност е подчинена на сигналите за печалбата и загубите. Ако консуматорите искат повече стоки, интензивността на тяхното търсене ще накара производителите да увеличат предлагането и освен това, да приложат такива технологични решения, че да се намалят производствените разходи и да се реализира допълнителна печалба. Обратно, ако потребителите започнат да търсят някои стоки по-малко, алтернативните разходи за производството на тези стоки ще надхвърлят прихода от тяхната продажба. Така предприемачите ще бъдат санкционирани от пазарния механизъм.


в/ Мотивационна функция системата на поощрения и наказания влияе директно върху ефективността на дейността на предприемачите. Заставя ги да предлагат

ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ПАЗАРНО ФУНКЦИОНИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ. СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ЦЕНИТЕ facebook image
Публикувано от: Величка Граминова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.