Забравена парола?
Начало на реферати

Цени и ценообразуване


13.Ц.трябва да се разглежда като променлива величина, която осигурява на организац. оптимални продажби на продукта, печалба и позиция на пазара за по-дълъг период. Ц.трябва да създава усещането у потребителя, че той е в изгодно положение.При образуването на Ц.производителите трябва да имат впредвид,че тя трябва да възстанови всички разходи и да носи печалба.Ц.изразява паричния или натурален еквивалент,който се получава при размяната на продуктите.От една страна Ц.имат обективен х-р т.к. отразяват обективно формиралите се потребности и разходите на ресурси,а от друга страна-субективен х р,защото винаги се пречупват през интересите и поведението на икон.субекти.Съществуват 2осн.концепции за същността на Ц.:1.Според трудовата теория стоката и услуга са продукти на труда.Тяхната ст-ст се измерва с количеството на изразходвания труд.Размяната на продуктите се извършва по тяхната стойност,следователно цената е паричен израз на стойността.Положителната страна е,че в основата на Ц.се поставя нещо реално (изразходвания труд за производство и реализация).Недостатъка е,че откъсва Ц.от тяхната естествена паз.цена.2.Според теорията за пределната полезност,Ц.която се заплаща за 1 стока или услуга отразява полезността от нейното придобиване и използване.Предимство е,че отразява условията на пазара.Недостатък е,че субективната оценка на продавачи и купувачи може да е неточна в резултат на недостатъчното информация,липса на опит и т.н.Най-общо съставните елементи на всяка Ц.са:Разходи на производителя(вносителя)+печалба на производителя(вносителя)=цена на производителя(вносителя)+ДДС, мита, акцизи и др.=продажна цена на производителя (вносителя) + ТНадбавки, отстъпки и надценки за ТЕ = цена на ТЕ + ТН,отстъпки и надценки за ТД=цена на ТД.Фактори,въздействащи върху равнището и динамиката на Ц.:1.Сп.равнището на развитие:Ф-ри от общоикон. Х-р;Ф-и,произтичащи от спецификата на пазара;Ф-ри на фирмено р-ще.2.Ф-ри,от позицията на S и D:Ц.се явява като регулиращ фактор м/у S и D.Ценовата еластичност на търсенето определя чувствителността на купувачите към измененията в Ц.на стоките.Основен фактор при предлагането е р-щето наЦ.Р-щето на факторите за производство са съществена предпоставка за постигането на предходното условие и това предопределя значението му.При технологичното р-ще на капитала,като фактор се анализира относителния дял на технологиите,ноу-хау,патенти и пр. в структурата на основния капитал.3.Разходите и качеството като ценообразуващи фактори:Обикновено се счита, че разходите по отделния предлаган пазарен артикул определят долната граница на Ц.За процеса на ценообразуване е съществено да се разграничат и анализират осн.видове разходи:общи,постоянни,променливи,средни общи,средни постоянни и средни променливи.Равнището и структурата на цената имат значение главно при разходите за единица продукция.Първият фактор включва целия умствен и физически разход.Други фактори са:природните ресурси;капитала.Съществуват 2обстоятелства,които предопределят влиянието на разходите върху цената-принципа на намаляващата доходност и значението на мащаба на производството. Влиянието на първото се изразява в това,че при увеличаването на разходите до определено ниво,продуктивността намалява.2рото-в случаи на изменения в мащаба на производството са възможни и вероятни както икономии, така и загуби.В страните с развита пазарна икономика фирмите постигат конкурентни предимства чрез непрекъсното усъвършенстване на системите за контрол и гарантирано обезпечаване на качеството.Качеството на стоката се обвързва с цената и чрез връзката му с факторите на производство - работна сила, суровини и разходи.За допустими граници на понижение на цената се считат 20% при хранителните стоки и 25% при нехранителните стоки.При тези пределни стойности се счита, че не се рефлектира съществено върху качеството.4.Фактори на обкръжаващата среда:ТФ трябва да спазват изискванията на установените от държавата търговски ограничения като акцизи,мита,експортни и импортни такси.Спрямо конкуренцията, степента на автономност на фирмата в областта на цените е силно повлияна от две категории фактори:броя конкурентни фирми и значението на възприетата ценност на продукта от купувачитеИма 4ситуации,при които въпросът за равнището на цените се поставя различно:1.При малък брой конкуренти и висока възприемана ценностЦ.е променлива,но маневрира в определени граници.2.При много конкуренти и висока възприемана стойностпредлагането и търсенето определят цената.3.При малък брой конкуренти и ниска възприета ценност на продуктавзаимозависимостта между конкурентите е висока и това намалява автономността на фирмата при определянето на цените.4.При много конкуренти и ниска възприемана стойност на продукта тук водещо за фирмената цена е интензивността на конкурентите.При покупко-продажбата на стоки за населението в търговията се образуват и използват ЦЕ и ЦД.Размерът наЦД на дадена стока обикновено е по-голям от нейната ЦЕ,тъй като изразява като добавка към ЦЕ,разходите и печалбата на ТД.Данък добавена стойност:е косвен данък което означава,че се включва в цената на едро,плаща се от крайния потребител,но се внася в бюджета от дружеството което осъществява доставките.Има единичен данъчен р-р 20%.Теоретически с ДДС се облагат печалбата+работната заплата,величина която се нарича добавена стойност.На практика обаче не е възможно печалбата и работната заплата да се определят във всеки момент за всяко изделие,предвид на което е съобразено в европейската практика ДДС което се внася в бюджета да се получава като разлика между данъка в продажната цена и данъка в покупната цена(ползване на данъчен кредит).ДДС няма комулативен ефектданък върху данък.Облагането с ДДС съгласно действащото законодателство създава нелоялна конкуренция.Нерегистрираните лица са привилегировани при формиране на пазарната цена.От гледна точка на развитие на фирмата нерегистрираните са поставени в неравностойно положение.Акциз-подобно на ДДС е косвен данък,съгласно действащото законодателство стоките се облагат и с двата данъка акциз и ДДС,като данъчната основа за акциза е цената на производител,а за ДДСцената на производител + акциз.Когато данъчната основа за косвените данъци е продажната цена вкл. данъка,косвения данък се включва в цената на едро с процент под сто,така се защитават интересите на производителите и се запазва характера на косвения данък.Търговска отстъпка-като елемент на цената за лицата в полза на които е тя плащат ДДС,защото за тях търговската отстъпка се явява печалба и работна заплата,т.е. е добавена стойностСъстав и структура на Ц.-Състава на Ц.е описание на съставните части на Ц.Всяка Ц.може да се разглежда като сума от други Ц.Ако една стока местно производство достига до пазара като преминава през ТЕ и ТД,то в състава на Ц.може да се открият следните части:пълна производствена сабестойност;печалба за производителя;ДДС върху производствената цена;разходи за обръщение на ТЕ;печалба на ТЕ;ДДС,които дължи ТЕ;разходи за обръщение на ТД;печалба на ТД;ДДС,които дължи ТД.Цената се различава по между си не само по състав,но и по структура.Тя се нарича процентно отношение на отделните елементи.С-ма на Ц.-Много х-на особеност на Ц.е че те са една с-ма.С понятието с-ма се определя всяка съвкупност от елементи,които имат подобни характеристики,действат свързано и се стремят към взаимно равновесие.Ц.реагират като с-ма под въздействието на съвкупното D и S,и също като с-ма служат за обратна информационна връзка на пазара.Общата с-ма на Ц.се състои от различни подсистеми. Според оборота,които обслужват Ц.биват две подсистеми:цени на едро и цени на дребно.В зависимост от пазара,които обслужват Ц.са:Ц.на местни пазари-регионални,национални,международни.Според характера на продуктие,които реализират:цени на стоки и цени на услуги.Много важна роля играе подсистемата на цените на факторните стоки(за производство).Тази система се изследва специално,защото поведението и е индикатор за бъдещото поведение цялата система на цените.

Цени и ценообразуване facebook image
Публикувано от: АТАНАС ПЕНОВ

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.