Забравена парола?
Начало на реферати

Цел и задачи на географското образование в СОУ


природата, да черпят знания от живота. В много случаи ефектът от наблюдението с учебна цел в природата е толкова голям, че пред учениците се разкрива нов свят" в добре позната за тях местност.

Обучението по география спомага и за развитие на въображението на учениците. Голяма част от изучаваните обекти и явления те не са виждали (дори и снимковите им изображения) и трябва да си ги представят как изглеждат в действителност. За развиване на въображението особено голямо значение има географската карта. Не случайно в уроците по география учениците г удоволствие наблюдават картата, правят мислени пътешествия пи поя. Друго важно.средство за развиване на въображението на укмпщите е образният език на учителя или използването на опитания на географски обекти, явления или местности от май-1 тори на словото, например известното описание на Добруджа през май ОТ Й. ЙОВКОВ.

Навред, додето очи стигат, е само едни ниви, зелени още, но мечо ипеоки, гъсти и изкласили... Два тона има само в този пейзаж: синята ведрина на небето и зеленината на нивите." Използването на такива образци от литературното творчество спомага на осъществяването на интегриран подход в обучението, запо-тясното взаимопроникване между отделните учебни предмети, в случая география и литература.

За развитие на паметта. Географията (както и историята) много допринасят за развитието на паметта на учениците. Това качество на ума е важно за всички хора и професии, а за някои (например аа професията на актьора, отчасти на юриста, дори на учителя) е от първостепенно значение. Затова то трябва да се развива наред с останалите още от училищна възраст. Омаловажаването на тази функция на училищната география поради страх от обвинение в зубрачество не е основателно. В учебния процес по география не трябва да се натоварва само паметта, необходимо е да се развива преди всичко мисленето на учениците. Фактическият материал, който се използва, трябва да бъде ограничен. Всичко това е правилно. Но трябва да се има предвид, че географията като учебен предмет спомага за развитието на паметта не чрез механично запаметяване на номенклатурния материал, а по пътя на асоциативните връзки. За целта е необходимо методически правилно да се използват географската карта, табличните и графичните материали, да се провеждат повече учебни екскурзии и географски пътувания. При системна работа в тази насока ученикът запомня много географски факти, без това да се поставя като изискване.

За развитие на речта. Географията по свой начин допринася и за развитието на речта на учениците. Това се осъществява най-вече чрез обогатяването на техния речников фонд с географски имена и термини. Повишаването на ефективността в тази насока е свързано с решаването на някои проблеми, като внасяне на по-голям ред в транскрипцията на географските имена, пълно единство в използваната терминология и др.

Задачи на географията за политехническото образование. Географията съдейства за разширяване на политехническия кръгозор на учениците, като им дава обобщена, цялостна представа за производствения процес в различните типове предприятия -'не за отделни процеси в различни производства (за ко.ето по-големи възможности имат физиката и химията), а за цялостния производителен процес във всички основни типове производства, включително и за такива като машиностроителното, текстилното и др., които не се изучават по другите основни дисциплини.

Освен това чрез географията учениците придобиват необходимите познания и за икономическата страна на производството. Запознават се със системата от отрасли, тяхната взаимна връзка и зависимост; с основните суровини и готовата продукция.

Политехнически характер имат и знанията на учениците за природните ресурси и за проблемите, свързани с рационалното им използване.

Цел и задачи на географското образование в СОУ facebook image
Публикувано от: Руска Борисова

Подобни материалиЦел и задачи на географското образование в СОУ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.