Забравена парола?
Начало на реферати

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ


БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ФАКТОРИ ЗА РАСТЕЖМакроикономическите показатели за една страна проследяват икономическото и развитие за определен период от време като се отчитат също така и различни фактори от икономиката на страната. Такива фактори са БВП (Брутен Вътрешен Продукт), БВД (Брутен Вътрешен Дълг), нива на безработица, инвестиции и т.н. Всички тези фактори са взаимосвързани и пряко влияят на икономическото състояние на страната, крайни цени за потребители, нива на инфлация и др.

Брутният вътрешен продукт характеризира крайният резултат от икономическата дейност и се измерва с добавената стойност създадена при производсвото на стоки и услуги от единиците-резиденти на икономическата територия на страната. Той е пазарната стойност на всички стоки и услуги, произведени вътре в националното стопанство за даден период от време (една година) и предназначени за крайно потребление. БВП е обобщаващ измерител за равнището (състоянието) на националното производство. Неговият обем (количество) се определя от:


  • Физичсекия обем на всички стоки и услуги създадени в националната икономика за крайно потрбление;

  • Равнището на техните цени;


Брутният вътрешен продукт (БВП) отбелязваме със символа GDP (Gross domestic product).


GDP = Q . P,


Където :

Q е количеството на всички стоки и услуги за кройното потребление;

P е равнището на цените на стоковите групи включени в него.


Според мнението на водещи икономисти, БВП е изобретение на двадесетото столетие и представлява един от най точните индикатори, даващи представа за настъпващите промрни в стопанската дейност на една страна.

Обобщената оценка за обема на брутния вътрешен продукт изисква той да се определи според неговата пазарна стойност, т.е според равнището на цените на стоките и услугите. Това е необходимо защото

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ facebook image
Публикувано от: Маргарита Николова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.