Начало на реферати

Брутен вътрешен продукт


Измерители на макроикономическата активност1.Същност и особености на основните показатели за измерване нa макроикономическата активност.

Най-общият измерител на икономиката е съвкупният продукт. Той е съвкупността от всички блага по техните пазарни цени, произведени в националното стопанство за определен период от време, обикновено една година.

Съвкупният продукт включва в себе си междинния и крайния продукт.

Междинният продукт включва всички блага, които са били използвани за производството на други блага. Те имат само производствено предназначение – суровини, материали, горива, полуфабрикати и др.

Крайният продукт включва всички стоки и услуги, които са предназначени за крайно потребление или инвестиране от домакинства, фирми инвеститори, правителството и чуждестранните лица.

КП=СП-МП СП=МП+КП

Крайният продукт е най-важният за икономиката и той може да се представи чрез два основни показателя - БВП и БНП.

2.БВП

а) Същност.

БВП е основен макроикономически измерител на икономиката, който включва пазарната стойност на всички стоки и услуги, предназанчени за крайно потребление, произведени на територията на дадената страна за определен период от време, обикновено една година.

-пазарна стойност на продуктите, т.е в пари

-стоки и услуги произведени вътре в страната

-включва само стоки и услуги за крайно потребление

-определя се обикновено за една година

-обемът на БВП се определя от размера на текущото годишно производство на стоки и услуги, а не от продажбите за същия период.

Брутен вътрешен продукт facebook image
Публикувано от: DONKA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.