Начало на реферати

Бог - съществува или не?


Но като цяло през различните епохи и векове преминали през човешкото битие много ерудирани хора с много висока култура, творци на науката, ръководители на общества и народи са признавали съществуването на някаква божествена сила(Ето мнението на велики хора за Неговото съществуване. Ето какво казва римският оратор Цицерон: „Има Бог! Това е толкова ясно и общоизвестно, че аз се съмнявам в нормалния разум на оногова, който Го отрича.”Нютон винаги е свалял шапката си, когато произнасял името Божие. Френският философ и математик Декарт казва: „Съществуването на Бога е по-достоверно и от най-достоверната геометрическа теорема.” Платон казва: „Бог е началото, средата и краят.” Толстой: „Без Бога аз не мога да разбера света, нито да живея в света.” Плутарх: „По-скоро можете да построите град във въздуха, отколкото да закрепите една държава без религия и вяра в Бога.”).

Погледнато през призмата на хората които отричат съществуването на Бог или друга духовна сила

Макар че има много доказателства за съществуването на Бога, Той пак се отрича от обществото на неверниците, но защо? Защото ако направим една ретроспекция към тъмните векове на средновековна европа много хора са причинявали страдание,унижение,заклеймяване и гибел като цяло на невинни души под флаговете на християнската църква и в частност католическата църква със своят добре познат орган-инквизицията.С тези си действия са оставили лоши впечатления от църквата която е божии дом,религиозен символ на бога и с това са рефлектирали върху религиозното съзнание на тогавашните хора, техните наследници и са ги настроели против религията и нейният бог. Но във нашето съвремие проблемът е друг,религиозната необразованост и незаинтересованост към религията. Защото надали и двадесет на сто от християните в (частност православните българи) са прочели Библията, която книга е действително Словото Божие.

Бог - съществува или не? facebook image
Публикувано от: Недка Михайлова

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.