Забравена парола?
Начало на реферати

Бизнес планиране като управленски процес. Принципи, основни елементи, видове планиране


Бизнес планиране като управленски процес. Принципи, основни елементи, видове планиране


Всички фирми независимо от големината си се нуждаят от планиране за да могат да оцелеят. Практиката показва, че в планирането до голяма степен са заложени успеха или провала на една фирма. Планирането е ориентирано към бъдещето на фирмата и има за главна задача да я приспособи към промените на външната и вътрешна среда да определи какво трябва да се направи, кога, как и от кого да се извърши.

Планирането като важен инструмент на фирменото управление служи за: -Разкриване перспективите за развитие на фирмата, рисковете и опасностите, които я заплашват, препятствията пред нея; -Избор на път за развитие на фирмата, определяне на целите и избор на стратегии за тяхното постигане; -Оценка, подготовка и осъществяване на необходимите промени във фирмата; -Координиране на действията на отделните структурни звена на фирмата за постигане на общите цели; -Целенасочено разпределение, използване и контрол на ресурсите на фирмата.

Планирането не е еднократен акт, а непрекъснат процес, който не свършва със съставянето на плановете, а продължава с тяхното изпълнение с измерването и анализа на постигнатите резултати с извършването на необходимите корекции.

Принципи на фирмено планиране: -Принцип на участието означава да се информират и привлекат за участие в планирането на всички заинтересовани специалисти. Така се повишава качеството на планирането, а и хората с по-голямо желание изпълняват плановете в съставянето на които те са участвали. Принцип на непрекъснатостта означава постоянно да се следят и контролират измененията на вътрешната и външната фирмена среда и резултатите от изпълнението на плана. Така се постига гъвкавост и адаптивност на плана, като той се актуализира и изменя своевременно. Принцип на подчиняване на частите на цялото изразява се в съгласуване и координиране на плана по хоризонтала и вертикала.

Елементи на планирането: -Цели те определят желаните бъдещи резултати, които мениджърите се стремят да постигнат; -Действия те представляват средствата и начините чрез които се планира да се постигнат целите; -Ресурси планът определя точно видовете и размерите на ресурсите, които са необходими, а също така възможните им източници и разпределението на ресурсите; -Подготовка за изпълнение тя включва начините и средствата за изпълнение на предвидените действия и възлагането на задачите за да се осъществи плана.

Видове планиране.

Според управленското ниво, на което се разработват плановете и според техния обхват и предназначение различаваме: -Стратегическо планиране осъществява се от висшето ръководство на фирмата и определя дългосрочните цели на фирмата; -Тактическо планиране конкретизира стратегическия план за по-кратки периоди от време и определя дейностите, изпълнителите и сроковете за тяхното изпълнение. Осъществява се от средните нива на управление на фирмата; -Оперативно планиране извършва се на най-ниско ниво на управление за определени дейности или работни места и дава отговор на конкретни въпроси какво, как, от кого и до кога да се извърши.

Според периода от време, който обхваща планирането бива: -Дългосрочно планиране обхваща период от над 3 г.; -Средносрочно планиране обхваща период от 1 до 3 г.; -Краткосрочно планиране обхваща период до 1 г. и планира текущата дейност на фирмата.


Бизнес планиране като управленски процес. Принципи, основни елементи, видове планиране facebook image

Подобни материалиБизнес планиране като управленски процес. Принципи, основни елементи, видове планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.