Начало на реферати

Бизнес план - Ресторант


Боровец - България. Събран е богат материал, изпълнен с предварителни данни, прогнози и информация. Изтъкнати са предимствата на планинския регион, в който е разположен гр. Боровец релеф, климат, инфраструктура, развитие на туризма и т.н.

Прогнозирани са продажбите в ресторантта през първитетри години, както и са установени изискванията към паричните потоци, възвръщаемостта на вложените инвестиции. Целите на бизнеса са ясно дефинирани - както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Събрана е подробна информация за пазара като цяло, в който се намира бизнеса разгледан е потенциала за растеж, новите продукти и икономически тенденции. Посочени са причините за развитие на бизнес идеята - създаване и експлоатация на три звезден ресторант в гр. Боровец, България - икономически, отраслови, регионални и демографски. Специално внимание е обърнато на факторите за успеха на основната бизнес идея.

Проведен е маркетингов анализ клиенти на бизнеса, географски обхват на пазара, потенциал за растеж, удовлетворяване на клиентите/начин на тяхното обслужване, анализ на търсенето и сегментиране на пазара.

Предизвикателства пред бизнеса и отговорът на фирмата към тях са разгледани и анализирани обстойно - потенциален пазар (тенденции и развитие), конкуренция, слаби страни на фирмата и противодействие на тях, законовите разпоредби.

Специално място е отделено на конкуренцията в околностите на бъдещия ресторант, както и в целия курорт Боровец. Конкурентните ресторанти са анализирани по отношение на цени, качество и разнообразие на предлаганите услуги, работно време и пазарен дял.

Отделно са показани нуждите от съответния квалифициран персонал, необходим за печелившото и ефективно функциониране на ресторанта . Показани са длъжностните характеристики на основните видове персонал в ресторанта, изискванията към тяхното образование владеене на чужди езици, съгласно Наредбата за длъжностите в туризма. Разчетен е фонд работна заплата за всички служители за първия сезон на ресторанта - 5 месеца.

Финансовата част на бизнес плана включва разчети за печалба, основни и оборотни средства, баланс и паричен поток.
2. Кратко описание на бизнес-идеята и продукта (услугата)


Бизнес план - Ресторант facebook image
Публикувано от: Петър Петров

Подобни материалиБизнес план - Ресторант 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.