Забравена парола?
Начало на реферати

Бизнес план


6. Какво е предназначението и каква е структурата на един бизне-план.

Бизнес-планът представлява серия от отговори на система от внимателно обмислени въпроси, които са изключително важни както за стартирането на една фирма, така и за напредъка на вече съществуваща такава.

Бизнес-планът може да се определи, като средство за планиране, разпределение и контрол на ресурсите (човешки, финансови, материални) за достигане на целите на стартиращия бизнес.


Процеса на бизнес-планирането включва най-общо:

1. Аналитична част

- Външен анализ :

Анализ на макросредата

Анализ на микросредата

Анализ на бранша

- Вътрешен анализ

Анализ на организацията

2. Избор на стратегии – дали съответстват на средата формулираните цели

3. Изпълнителна - конкретни цели на изпълнение в планове с оглед на тяхната реализация.Аналитичната част обикновено е най-труда – в нея трябва да се събере, анализира и предвиди нещо. Да се изберат конкретни цели в отделните планове.Анализ на макросредата

Представлява анализ на онези силите на въздействие и условията, ко­ито възникват извън фирмата и включват общата икономическа, политическа, социална и технологична среда, в която конкуриращите се фирми работят.

Факторите на средата, действащи поотделно или в съвкупност, оказват силно влияние върху конкретния бизнес. Те са онези източници на възможности и опасности, които предопределят развитието на бизнеса.

Икономическите фактори включват: инфлацията; равнището на цените; промените във валутните курсове; процесите на приватизация; на преструктури­ране; общото състояние на икономиката; равнището на безработица. Икономическите фактори се отнасят до същността и направленията на иконо­миката, в която дадения бизнес съществува.

Социалните фактори включват вярванията, ценностите, отношенията, мне­нията и стила на живот на хората, произтичащи от културните, екологически, демографски, религиозни, образователни и етнически условия. Тук трябва да се разпознаят и отчетат по-важните социални промени в обществото, засягащи биз­неса.

Познаването и анализът на социалните и демографските фактори и техните промени е важно за ориентиране на към коя група потребители ще/е насочен бизнесът.

Бизнес план facebook image
Публикувано от: Yoan Vasilev

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.